_ыс_а мерзімді несиелерді_ аудиті


Қысқа мерзімді несиелердің аудиті

Ағымдағы міндеттемелерге банктердің қысқа мерзімді залмдары және кәсіпорындардың кредиторлық борышы жатады.Қысқа мерзімді банк несиелері 12 айдан артық емес мерзімге беріледі. Кейбір жағдайларда түрлі себептерге байланысты, мұндай несиенің мерзімі ұзартылуы мүмкін. Бірақ ұзартылған мерзімін қоса есептегенде оның мерзімі 2 жылдан аспауы керек. Банк несиесі субьектінің, яғни несие алушының есеп айырысу шоттарындағы қаражаттарының мөлшеріне байланыссыз беріледі және қолма – қолсыз тәртіппен несие алушыны қарыз шотына оның есеп айырысу шотына ақша аудару арқылы жүргізіледі. Неиелік борышты өтеу тәртібі нақты мерзімі, әдітері несиелік келсімшартта қарастырылады. Егер несие алушы келсімшартта белгіленген көрсетілген мерзімінде несиелік борышын алмайтын болса, банк мекемесі алдын – ала несие алушының рұқсатынсыз кепілдік берушінің шотынан қарыз сомасы жайлы талап қалды. «Банк несиелері» банкпен тыс мекемелері несиелері шоттарында есептелінеді. Бұл шоттардың әр біреуі қысқа мерзімді несиелер суб шотына ие. Бұл пассивті шоттар. Есеп беру кезеңінің басында олардың сальдосы (яғни қалдығы) жабылмаған қарыз сомасын көрсетеді. Дебет бойынша айналым несиені жабуға аударылған соманы, кредит бойынша айналым несиеге алынған соманы көрсетеді. Несиеге алынған сомалар келесі бас шоттарымен корреспенденцияланады. Олар: Банктердегі арнайы “шоттарындағы ақша қаражаттары”, “Валюталық шоттардағы ақша қаражаттары ”, “Есеп айырысу шоттарындағы ақша қаражаттары”, “Еншілес серіктестердің дігерлерімен есеп айырысу”. Өтелген несиелер сомасына неиелер басшылықты дебиттелік, ақша қаражаттар есеп шоттарымен корреспонденцияланады. Қысқа мерзімді несиелер аналитикалық есебі оларды ұсынған несиелер банктер түрлерімен және бөлек кредиторларымен жүргізіледі. Овердрафт үмітті клиентке оның шотындағы ақша қаражаттарының жоғары берілетін қысқа мерзімді несиелер түрі, сонымен бірге уақытша төленбеген банк несиелері бөлек ескеріледі. Қысқа мерзімді заемдар көбінесе вексель бойынша коммерциялық несиелерді және қарыз міндеттемелері бойынша партнерлік несиені білдіреді. Қысқа мерзімді несиелер мен заялдардың баланста көрсетілуін тексеру барысында аудитор келесілерді анықтау қажет:

   — Несиелер қандай мақсатқа қолданғанын. Бұл мақсаттар несиені алу жөніндегі келсімшартқа сай келгендігін;

   — Несиелерді өтелу мен толықтылығы;

   Келсімшартқа байланысты несие үшін төленетін пайыздың дұрыстығы;

   — Басқа кәсіпорындардан алынған заемдардың заңдылығы мен анықтылығы, сонымен бірге олардың өтелуінің дұрыстығы мен толықтылығы;

   — Бас шоттардың шоттары бойынша №4 – журнал ордерімен бухгалтерлік баланс жазбаларына байланысты синтетикалық және аналитикалық есептердің дұрыс жүргізілуі.

 

_курсовая на тему обязательные работы


Решим контрольную работу, напишем курсовую и дипломник,

сочинение, эссе, отчет и еще много чего.

По антиплагиату будет не прикопаться.

Разумные цены, крутые спецы, никакого кидалова, все безопасно.

Узнай стоимость своей работы по ссылке

http://kontrolnaya.husl.ru/

 

Valentine_39_s_Quiz_5-9


Valentine’s Day

Resource pack for 5th -9th Grades

1 Valentine’s Day Quiz

Questions

Answer

1 Who is St. Valentine? What is he famous for?

 

 

2 What did people used to believe would happen if a woman saw a robin flying overhead on Valentine’s Day?

 

 

 

 

3 What custom and time does the saying “he wears his heart on his sleeve” come from?

 

 

 

 

 

 

 

4 How do you call a date with someone you have never met?

 

5 Thanks to whom do people fall in love ? What is his “weapon”?

 

6 What flower is the symbol of love? Why?

 

7 What fruit is also known as the «love apple»?

 

8 What king declared February the 14th to be the holiday of St. Valentine’s Day? When did it happen?

 

9 What did ancient Romans celebrated on 14th of February?

 

10 In Roman mythology, February 14th is associated with this goddess. What is her name?

 

 

11 Name 5 countries, other than the U.S., that celebrate Valentine’s Day.

 

 

12 What does the word Valentine mean?

 

13 Who are Shakesphere’s «Star-crossed Lovers»?   

 

14 Suggest at least 5 Valentine’s Presents.

 

 

 

 

 

 

2 Find the words that rhyme with:

A Valentine’s colour that rhymes with “bed” : ________________

Something you give your Valentine that rhymes with “lift” : ____________

An emotion that rhymes with “above” : _______________

What couples go on that rhymes with “late” : _______________

A long, long time that rhymes with “clever” : ________________

A Valentine’s symbol that rhymes with “art” : ________________

What couples do that rhymes with “miss” : _________________

A strong emotion that rhymes with “fashion” : ________________

A way to hold someone that rhymes with “bug” : ________________

 

3 Words out of letters. Find 6 words associated with Valentine’s Day.

1

3

5

2

4

6

Extra task. What other words can you make out of these letters?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Sort out words into the following groups:

Teddy bear, nice, card, present, heart, love, offer, bouquet, invite, pink, cupid, red, send, arrow, cuddle, smile, shiny, cute, blush, flower, sparkly, gift, make, tender, soft, lovely, give, sweet, chocolates,

Nouns

Adjectives

Verbs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Link the beginning of the sentences with the appropriate end:

1. I’m absolutely crazy….

a. on you!

2. I have a complete crush…

b. my tummy!

3. You keep me

c. love you!

4. I have butterflies in

d. your charm!

5. I can’t resist….

e. about you!

6. I will always

f. awake every night

 

6 Read the text. Fill in the gaps with a word from the box and write them here to find the names of a famous couple.

What do you know about this couple?

 

 

 

A lot of people think Valentine’s Day comes from the United a)_______________. This is not b)_______________.

More than 2000 years ago the Romans celebrated the festival of love. It was c) ____________ Lupercalia. It was celebrated in the month of d)____________. Men and women played e)____________ to find a f)___________ or a husband.

Valentine lived more than 1500 years ago. He was put in g)____________ and he got the death penalty because he married h)____________ people in secret. Before he died he wrote a i)________ for his girlfriend and signed it with “Your Valentine”. He was murdered on 14th February.

That’s why we j) _______ Valentine’s Day on the fourteenth. It’s a k) ________ for lovers. We send cards to the people we love and we write poems on it. We sometimes write our own poem or we copy one from a book. A lot of people still sign their cards with “Your Valentine”.

Are these statements true or false? Explain

Valentine’s Day comes from America. _____

Lupercalia was a festival in Ancient Rome. _____

Valentine had a girlfriend. _____

Valentine was killed on 14th February. _____

 

7 Find the words in the grid. Then use the leftover letters to find the hidden message.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Unscramble the words. Then use the marked letters to complete the following rhyme:

Roses are red, Violets are blue

 

 

9 Valentine’s Cryptogram

 

 

 

Ust.mat.Grazhdanskoe_pravo_4-9_semestr


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

 

Факультет юридический

Кафедра гражданского права и гражданского процесса

 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для студентов заочной формы обучения

 

по Гражданскому праву

наименование дисциплины (модуля)

 

для направления подготовки: 40.03.01.Юриспруденция

код и наименование направления подготовки

профиль: уголовно-правовой, гражданско-правовой, государственно-правовой

профиль

Квалификация-бакалавр

 

 

Форма обучения: заочная

Базовое образование – среднее полное образование

Срок обучения 5 лет

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) — 756 часов

 

Вид занятий

Распределение по семестрам

Всего часов

4

семестр

5

семестр

6

семестр

7

семестр

8

семестр

9

семестр

1

2

3

4

5

6

7

8

Общая трудоемкость

72

216

108

144

72

144

756

Аудиторные занятия, в т.ч.

14

14

    16

14

14

16

88

Лекции

6

6

8

6

6

6

38

Практические занятия

8

8

8

8

8

10

50

Семинары

Лабораторные работы

Самостоятельная работа студентов

58

166

92

94

58

92

560

Курсовой проект или работа

 

 

 

Курс. работа

 

 

 

Контрольная работа

+

+

+

+

+

Форма итогового контроля

Зачет

Экзамен

36

Зачет

Экзамен

36

Зачет

Экзамен

36

Экзамен

108

Общая трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕ)

2 ЗЕ

6 ЗЕ

3 ЗЕ

4 ЗЕ

2 ЗЕ

4 ЗЕ

21ЗЕ

 

 

 

 

Содержание

 

1. Краткое содержание курса…………………………………………………

3

1.1. Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля) «Гражданское право»

3

2. Форма текущего контроля…………………………………………………

15

2.1. Методические указания по выполнению контрольной работы……………………..

15

2.1. Варианты контрольных работ………………………………………………………….

20

3. Методические рекомендации студентам по написанию рефератов……………

61

4. Примерный перечень тем курсовых работ………………………………..….

69

5. Вопросы для подготовки к зачету (экзамену)……………………………….

72

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…………

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Краткое содержание курса

1.1. Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля) Гражданское право.

 

4 СЕМЕСТР

 

Тема 1. Понятие гражданского права как отрасли права.

Источники гражданского права

Место гражданского права в системе правовых отраслей. Гражданское право как частное право. Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом.

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции гражданского права. Основные принципы гражданского права.

Понятие гражданского законодательства. Взаимосвязь и различие гражданского и хозяйственного законодательства. Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых законодательных актов. Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского права. Законы и подзаконные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты. Значение актов высших судебных органов. Международные конвенции (соглашения) как источники гражданского права.

Законодательная техника в области гражданского права. Структура законодательных и подзаконных гражданско-правовых актов, основные способы ее построения. Кодификация и другие формы систематизации гражданского законодательства. Источники опубликования гражданско-правовых нормативных актов. Официальное опубликование нормативных актов и его значение.

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во времени. Время вступления нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях.

 

Тема 2 Гражданское правоотношение

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Возмещение убытков.

 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права

Понятие правоспособности гражданина. Момент возникновения правоспособности. Содержание гражданской правоспособности. Понятие дееспособности, ее содержание. Виды гражданской дееспособности. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным. Условия, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. Условия, порядок и правовые последствия объявления гражданина умершим. Понятие и значение опеки и попечительства. Имя гражданина. Место жительства гражданина и его правовое значение. Банкротство (несостоятельность) гражданина. Правовой статус индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. Регистрация актов гражданского состояния.

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права

Понятие и признаки юридических лиц. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Учредительные документы юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Виды юридических лиц. Правовой статус хозяйственных товариществ и обществ. Понятие и особенности правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Правовой статус потребительских кооперативов. Общественные и религиозные организации. Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Учреждение. Иные некоммерческие организации как юридические лица.

 

Тема 5. Объекты гражданских прав

Имущество как основной объект гражданских правоотношений. Имущество как основной объект гражданских правоотношений. Вещи как объект гражданских правоотношений. Вещи как предмет гражданского оборота. Движимые и недвижимые вещи. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и основные виды ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги. Имущественные права и обязанности. Промышленные права (результаты творчества, используемые в производстве). Фирменное наименование юридического лица. Секреты производства («ноу-хау»). Иные результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений. Личные неимущественные блага граждан и организаций, как объекты гражданских правоотношений.

 

Тема 6. Сделки

Понятия и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Двусторонние и многосторонние сделки (договоры). Условные сделки и их виды. Биржевые сделки.

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация сделки и ее гражданско-правовое значение.

Понятие недействительной сделки. Основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделок. Момент, с которого сделка считается недействительной. Недействительность сделки, не соответствующие требованиям закона. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. Недействительность сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности. Недействительность сделок, совершенных малолетними и несовершеннолетними, а также недееспособными, ограниченно дееспособными лицами, не способными понимать значение своих действий. Недействительность мнимой и притворной сделки. Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Последствия ограничения полномочий на совершение сделок

 

Тема 7. Представительство. Доверенность

Понятие и значение представительства. Область применения представительства. Виды представительства. Полномочия представителя. Основания возникновения полномочий представителя. Особенности коммерческого представительства. Представительство в силу закона.

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Безотзывная доверенность Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и его последствия.

 

 

Тема 8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность

Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. Порядок совершения действия в последний день срока. Специальное правило об исчислении сроков.

Понятие и виды срока исковой давности, их роль в гражданском праве. Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Последствия течения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

 

5 СЕМЕСТР

 

Тема 9. Право собственности

Понятие права собственности как экономическая и юридическая категория. Сущность права собственности. Содержание субъективного права собственности. Правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом. Понятия передачи вещи. Риск случайной гибели или порчи отчуждаемых вещей.

 

Тема 10. Способы возникновения и прекращения права собственности

Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества. Прекращение права собственности

Тема 11. Право собственности граждан и юридических лиц

Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права собственности граждан.

Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Правовой режим крестьянского (фермерского), хозяйства. Понятие и виды права собственности юридических лиц.

Понятие, содержание и субъекты права собственности хозяйственных обществ и товариществ. Объекты права собственности хозяйственных обществ и товариществ. Особенности права собственности производственных кооперативов. Юридическая природа паевых отношений. Объекты кооперативной собственности.

Право собственности объединений коммерческих юридических лиц. Право собственности общественных организаций (объединений). Основания возникновения и объекты права собственности общественных организаций. Право собственности религиозных организаций. Право собственности благотворительных и иных фондов.

 

Тема 12. Право государственной собственности. Право муниципальной собственности

Общественная собственность как система экономических отношений. Правовые формы реализации общественной собственности.

Понятие, содержание и субъекта права собственности государства. Объекты права собственности государства. Государственная казна. Особые способы возникновения права собственности государства. Понятия и условия проведения национализации, реквизиции и конфискации имущества. Особенности осуществления и прекращения права собственности государства. Понятие и правовые формы приватизации принадлежащего государству имущества. Понятие и особенности права муниципальной собственности.

 

Тема 13. Право общей собственности, ее виды

Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей собственности.

Понятие и содержание права общей долевой собственности; особенности ее возникновения и осуществления. Выдел доли участника общей долевой собственности. Прекращение общей долевой собственности.

 

Тема 14. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав

Понятие вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды вещных прав в гражданском праве, их классификация.

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. Право хозяйственного ведения имуществом собственника. Право оперативного управления имуществом собственника. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности. Право на управление чужим имуществом в интересах выгодоприобретателя («доверительное управление»). Сервитуты. Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые дома.

 

Тема 15. Защита права собственности и иных вещных прав

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).

 

Тема 16. Обязательства. Основания возникновения обязательств

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Значение обязательственного права в регулировании имущественных отношений гражданского оборота.

Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений и правоотношений собственности, их связь. Элементы обязательственного правоотношения.

Стороны в обязательстве (общая характеристика). Множественность лиц в обязательственном правоотношении. Виды обязательств. Система обязательств. Санкции в обязательстве, их виды. Основания возникновения обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Перевод долга. Обязательства, связанные с личностью должника или кредитора. Регрессные обязательства

 

Тема. 17. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств

Понятие исполнения обязательств. Предмет исполнения. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение кредитору и третьему лицу. Возложение исполнения обязательства на третье лицо. Место исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства. Исполнение обязательства, в котором срок исполнения не установлен или определен моментом востребования. Досрочное исполнение обязательства.

 

Тема 18. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, ее значение. Виды неустойки. Залог. Виды залога. Договор о залоге (содержание, форма, права и обязанности залогодателя и залогодержателя). Ипотека. Поручительство. Ответственность поручителя. Прекращение поручительства. Задаток. Отличие задатка от аванса. Удержание. Банковская гарантия.

 

 

Тема 19. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств

Понятие гражданско-правовой ответственности. Соотношение мер гражданско-правовой ответственности с иными санкциями. Функции гражданско-правовой ответственности.

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском праве. Ответственность за действия третьих лиц.

 

Тема 20. Гражданско-правовой договор

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к рыночному хозяйству.

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора. Классификация договоров в гражданском праве. Развитие системы договоров; комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве.

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его действительности. Инициативные и предписываемые условия договора, их соотношение. Иные виды условий договора.

 

Тема 21. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора

Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Момент заключения договора по предложению, сделанному с указанием срока для его ответа. Опоздание ответа. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях. Урегулирование разногласий возникающих при заключении договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах.

Способы расторжения и изменения договора. Порядок и последствия расторжения и изменения договора. Расторжение и изменение договора по соглашению сторон. Расторжение и изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и изменение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение и изменение договора в связи с существенными изменениями обстоятельств.

 

6 СЕМЕСТР

 

Тема 22. Договор купли – продажи. Общие положения

Понятие договора купли-продажи и его значение. Виды договора купли-продажи.

Элементы договора купли-продажи: предмет, стороны, форма и иные условия договора.

Права и обязанности сторон по договору. Момент возникновения права собственности у покупателя. Риск случайной гибели или случайного повреждения проданного товара.

Исполнение договора купли-продажи. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору купли-продажи.

 

Тема 23. Поставка. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд

Элементы договора поставки: предмет, стороны, форма, сроки поставки. Содержание договора поставки: условия о количестве, качестве, ассортименте продукции; сроки поставки; цена и порядок расчетов; порядок приемки продукции по количеству и качеству. Ответственность сторон по договору: ответственность поставщика за недопоставку и нарушение ассортимента, за нарушение условий качества и комплектности; ответственность покупателя. Изменение и расторжение договора поставки. Односторонний отказ от исполнения договора поставки.

Значение и сфера применения договора поставки товаров для государственных нужд. Форма договора поставки товаров для государственных нужд. Стороны договора. Права и обязанности сторон по договору поставки товаров для государственных нужд. Основания поставки товаров для государственных нужд. Порядок заключения государственных контрактов. Исполнение обязательств по государственному контракту. Ответственность сторон по договору поставки товаров для государственных нужд.

 

Тема 24. Договор ренты

Элементы договора ренты: предмет, стороны, форма договора. Передача имущества под выплату ренты за плату и бесплатно. Обременение рентой недвижимого имущества. Обеспечение выплаты ренты и ответственность за просрочку ее выплаты.

Понятие договора постоянной ренты. Форма и размер постоянной ренты. Срок ее выплаты. Права плательщика на выкуп постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты. Понятие договора пожизненной ренты. Не отчуждаемость пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты.

Понятие договора пожизненного содержания с иждивением. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением. Замена пожизненного содержания периодическими выплатами. Прекращение пожизненного содержания.

 

Тема 25. Аренда

Элементы договора аренды: предмет, стороны, цена договора и форма договора аренды, срок договора.Права и обязанности арендодателя и арендатора. Исполнение договора. Субаренда (поднаем) и передача прав и обязанностей по договору третьему лицу (перенаем). Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон. Судьба улучшений арендованного имущества, произведенных нанимателем. Выкуп арендованного имущества.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: последствия нарушения сторонами своих обязанностей; основания досрочного расторжения договора со стороны арендатора и арендодателя.

Прекращение договора аренды: основания прекращения договора; преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок; возврат арендованного имущества.

 

Тема 26. Договор проката. Договор аренды зданий и сооружений.

Договор аренды предприятий

Понятие и общая характеристика договора проката. Элементы договора проката: предмет, стороны, форма, срок договора проката. Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Предоставление имущества арендатору. Пользование арендованным имуществом. Ответственность сторон по договору. Устранение недостатков сданного в аренду имущества.

Понятие договора аренды зданий и сооружений. Форма и государственная регистрация договора аренды зданий и сооружений. Права и обязанности арендатора и арендодателя по договору аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения, в том числе и в случае продажи такого земельного участка. Размер арендной платы. Порядок передачи здания или сооружения.

Исполнение договора. Изменение и расторжение договора аренды зданий и сооружений.

Понятие, значение и общая характеристика договора аренды предприятия. Предмет договора и порядок его передачи арендатору. Защита прав и интересов кредиторов при заключении договора аренды предприятий. Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия.

 

Тема 27. Финансовая аренда (лизинг)

Понятие, признаки и значение договора финансовой аренды (лизинга). Стороны договора, их права и обязанности. Предмет договора финансовой аренды. Место и срок передачи имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, арендатору. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайного повреждения имущества. Ответственность продавца. Виды лизинга.

 

Тема 28. Наем жилого помещения

Понятие и общая характеристика договора найма жилого помещения. Стороны в договоре. Права членов семьи, порядок вселения членов семьи. Предмет договора. Нормы жилой площади. Социальная норма площади жилья. Сдача жилого помещения в поднаем. Правовое положение поднанимателей. Правовое положение временных жильцов.

Изменение договора найма жилого помещения по требованию нанимателя или членов его семьи. Права нанимателя и членов его семьи при капитальном ремонте жилого дома. Расторжение договора найма жилого помещения и выселение граждан с предоставлением благоустроенного жилого помещения. Расторжение договора найма жилого помещения и выселение граждан с предоставлением другого жилого помещения. Выселение без предоставления гражданам другого жилого помещения. Прекращение договора найма жилого помещения.

Тема 29. Безвозмездное пользование

Понятие, общая характеристика и особенности договора безвозмездного пользования имуществом. Сфера применения договора ссуды и его отграничение от смежных институтов.

Элементы договора: предмет, стороны, форма и иные условия договора ссуды. Изменение субъективного состава договора и его последствия. Права и обязанности сторон по договору безвозмездного пользования имуществом. Исполнение договора ссуды. Изменение, расторжение и прекращение договора ссуды. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Основания одностороннего прекращения договора.

 

Тема 30. Подряд. Общие положения. Бытовой подряд. Строительный подряд

Понятие, общая характеристика и виды договора подряда. Отличие договора подряда от трудового договора. Стороны в договоре подряда. Взаимоотношения между подрядчиком и субподрядчиком. Участие в выполнении работы нескольких лиц.

Сроки выполнения работы. Цена работы. Экономия подрядчика. Порядок оплаты работы выполненной подрядчиком. Право подрядчика на удержание в случае несвоевременной оплаты работы. Иные права и обязанности подрядчика и заказчика.

Ответственность подрядчика за не сохранность предоставленного заказчиком имущества. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика. Отказ заказчика от исполнения договора подряда. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Качество работы. Гарантия качества работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения ненадлежащего качества работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы.

Понятие, значение, особенности договора бытового подряда. Гарантии прав заказчика. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе. Выполнение работ из материала заказчика и подрядчика. Цена и оплата работы. Передача работы заказчику. Риск случайной гибели работы. Предупреждение заказчика об условиях использования выполненной работы. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе. Последствия неявки заказчика за получением результата работы. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда.

Понятие договора строительного подряда, его элементы. Стороны договора строительного подряда. Страхование объекта строительства. Техническая документация на капитальное строительство, ее гражданско-правовое значение. Обеспечение строительными материалами и оборудованием. Оплата работы. Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда. Сотрудничество сторон при его осуществлении. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика.

Обязанности подрядчика по охране окружающей природной среды и обеспечению безопасности строительных работ. Последствия консервации строительства. Качество работы. Сдача и приемка работы. Ответственность подрядчика за качество работы. Гарантии качества в договоре строительного подряда. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ. Устранение обнаруженных недостатков за счет подрядчика.

 

7 СЕМЕСТР

 

Тема 31. Договор перевозки грузов

Понятие, общая характеристика и виды договора перевозки. Правовое регулирование перевозок. Организация перевозок: система заявок, графиков. Элементы договора перевозки: предмет, стороны и иные условия договора. Порядок заключения договора.

Имущественная ответственность по договору перевозки. Претензии и иски по перевозке грузов. Понятие и особенности договора перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. Права и обязанности сторон по договору. Ответственность перевозчика за недоставку, поручу, повреждение груза и ее условия. Бремя доказывания. Размер ответственности. Ответственность за просрочку доставки груза. Понятие и особенности договора фрахтования. Права и обязанности сторон по договору.

 

Тема 32. Договор транспортной экспедиции

Понятие, общая характеристика и особенности договора транспортной экспедиции. Элементы договора: предмет, стороны, цена, срок, форма договора. Документы и другая информация, предоставляемая экспедитору. Права и обязанности сторон по договору транспортной экспедиции. Исполнение обязанностей экспедитора третьими лицами.

Ответственность экспедитора по договору. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции.

 

Тема 33. Кредитный договор. Договор займа

Понятие, общая характеристика кредитного договора. Элементы кредитного договора: предмет, стороны и иные условия договора. Права и обязанности сторон по кредитному договору. Отказ от предоставления или получения кредита. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Понятие товарного кредита. Понятие коммерческого кредита.

Понятие и общая характеристика договора займа. Элементы договора займа: предмет, стороны, форма и иные условия договора. Установление процентов по договору.

Права и обязанности сторон по договору займа. Обязанность заемщика возвратить сумму займа. Ответственность за нарушение условий договора: последствия нарушения заемщиком договора займа; последствия утраты обеспечения обязательства заемщика; оспаривание договора займа. Договор целевого займа. Государственный заем.

 

Тема 34. Договор банковского вклада (депозит). Договор банковского счета

Понятие и общая характеристика договора банковского вклада. Права на привлечение денежных средств на вклады. Элементы договора банковского вклада: предмет, стороны, форма и иные условия договора. Проценты по вкладам. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Внесение денежных средств третьими лицами на счет вкладчика или вклады в пользу третьих лиц. Обеспечение банковского вклада. Исполнение договора банковского вклада. Ответственность должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Сберегательная книжка. Депозитные (сберегательные) сертификаты. Особенности вкладов до востребования и срочных вкладов.

Понятие, общая характеристика и особенности договора банковского счета. Элементы договора: предмет, форма и иные условия договора. Порядок заключения, изменения и расторжения договора банковского счета. Стороны договора банковского счета. Права и обязанности сторон по договору банковского счета.

Порядок и сроки операций по счету. Оплата расходов банка за совершение операций по счету. Проценты за пользование банком денежными средствами. Зачет взаимных требований банка и клиента по счету. Основания и очередность списания денежных средств со счета.

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету.

 

Тема 35. Обязательства в сфере безналичных расчетов

Понятие и виды расчетов. Значение расчетных отношений для развития экономики. Субъекты расчетных отношений. Понятие наличных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежного обязательства. Оформление наличных расчетов. Ответственность за нарушение правил совершения наличных расчетов. Понятие и содержание безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов.

Расчеты платежными поручениями. Общие положения о расчетах платежными поручениями. Условия исполнения банком платежного поручения. Исполнение поручения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.

Расчеты по аккредитиву. Общие положения. Отзывный и безотзывный аккредитив. Другие виды аккредитива. Исполнение аккредитива. Отказ в принятии документов. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Закрытие аккредитива.

Расчеты по инкассо. Общие положения. Исполнение инкассового поручения. Извещение о проведенных операциях. Ответственность банка за неисполнение инкассового поручения.

Расчеты чеками. Понятие и реквизиты чека. Оплата чека. Передача прав по чеку. Гарантия платежа. Инкассирование чека. Удостоверение отказа от оплаты чека. Извещение о неоплате чека. Последствия неоплаты чека. Ответственность чекодателя и плательщика.

 

Тема 36. Страхование

Понятие страхования и правовое регулирование страховой деятельности.

Виды и формы страхования. Страховое правоотношение, его характеристика. Момент возникновения страхового обязательства. Договорное страхование. Элементы договора страхования: предмет, субъект, форма и иные существенные условия договора. Третьи лица, в пользу которых осуществляется страхование. Права и обязанности сторон по договору страхования. Объект страхования. Содержание страхового обязательства.

Определение страхового вознаграждения. Исполнение и прекращение страхового обязательства. Ответственность за нарушение страхового обязательства.

Страхование имущества граждан. Страхование риска. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности. Договоры личного страхования. Их содержание и виды. Обязательное имущественное и личное страхование.

 

Тема 37. Поручение. Агентирование. Договор комиссии

Понятие договора поручения. Элементы договора поручения: предмет, стороны, форма договора поручения. Передоверие. Права и обязанности сторон по договору. Обязанности наследников поверенного и ликвидаторов юридического лица. Исполнение обязательств, возникающих из договора поручения. Ответственность сторон по договору поручения, основания расторжения договора. Последствия прекращения договора поручения.

Понятие и общая характеристика договора комиссии. Отличие договора комиссии от смежных договоров. Элементы договора комиссии: предмет, стороны, форма. Права и обязанности сторон по договору. Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность сторон по договору комиссии.

Понятие и общая характеристика агентского договора. Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии. Элементы договора: предмет, стороны и иные условия договора. Права и обязанности сторон по договору. Агентское вознаграждение. Ограничение договором прав принципала и агента. Отчет агента. Субагентский договор.

Ответственность сторон по договору. Основания прекращения агентского договора.

 

Тема 38. Хранение

Понятие, общая характеристика и виды договора хранения. Профессиональное и бытовое хранение. Элементы договора хранения: предмет, стороны, форма, срок, цена договора. Передача вещи на хранение третьему лицу. Порядок хранения вещей с опасными свойствами.

Права и обязанности поклажедателя и хранителя. Обязанность хранителя обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. Пользование вещью, переданной на хранение. Возмещение расходов на хранение. Основания прекращения договора по требованию поклажедателя. Ответственность поклажедателя и хранителя. Размер ответственности. Возмещение убытков хранителю. Вознаграждение за хранение. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение имущества. Прекращение договора хранения по требованию поклажедателя.

Виды договоров хранения. Хранение вещей с обезличиванием. Хранение вещей в силу закона. Особенности хранения вещей в ломбарде. Правовой режим невостребованных из ломбарда вещей. Хранение ценностей в банке. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Хранение вещей в камерах хранения транспортных организаций. Хранение вещей в гостинице.

 

Тема 39. Коммерческая концессия

Понятие договора коммерческой концессии. Форма и регистрация договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Вознаграждение по договору коммерческой концессии. Обязанности правообладателя. Обязанности пользователя. Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. Право пользователя заключить договор коммерческой концессии на новый срок. Сохранение договора в силе при перемене сторон. Последствия изменения фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.

 

8 СЕМЕСТР

 

Тема 40. Обязательства из односторонних действий

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Понятие обязательства из публичного обещания награды. Стороны обязательства, их права и обязанности. Обязанность выплатить вознаграждение. Отмена публичного обещания награды. Исполнение обязательства из публичного обещания награды.

Понятие обязательств из публичного конкурса. Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Исполнение обязательств из публичного конкурса. Решение о выплате награды. Использование произведений науки, литературы, искусства, удостоенных награды. Возврат участникам публичного конкурса представленных работ.

Понятие и особенности обязательств из проведения игр и пари. Требования, связанные с организацией игр и пари и участии в них. Содержание и исполнение обязательств из проведения игр и пари. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальным образованием или по их разрешению.

 

Тема 41. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Их отличие от обязательств, возникающих из договора. Стороны в обязательстве. Его содержание.

Условия возникновения ответственности за причинение вреда. Вред, его возмещение. Объем и характер возмещения вреда. Причинения вреда правомерными действиями. Ответственность за причинения вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Причинная связь между противоправным поведением и вредом. Вина причинителя вреда.

Ответственность организаций за вред, причиненный по вине ее работника. Ответственность за вред, причиненный государственными, муниципальными органами и их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов государственной власти, предварительного следствия прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. Ответственность за вред, причиненный малолетними и несовершеннолетними. Ответственность родителей, лишенных родительских прав за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и ограниченно дееспособными. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение своих действий. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность при совместном причинении вреда. Право регресса к лицу, причинившему вред. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при исполнении договорных или иных обязательств. Объем и характер возмещения вреда. Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья. Возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. Возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Размер возмещения вреда. Последующее изменение размера возмещения вреда. Увеличение размера возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни и увеличением минимального размера оплаты труда. Платежи по возмещению вреда. Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица. Возмещение расходов на погребение.

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Основания возмещения такого вреда. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Сроки возмещения вреда. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг.

Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда и основания компенсации морального вреда. Способ и размер компенсации морального вреда

 

Тема 42. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Понятие и особенности обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения. Условия возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения. Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Соотношение требований и возврата неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости неосновательного обогащения. Последствия неосновательной передачи прав другому лицу.

Возмещение потерпевшим неполученных доходов. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.

 

Тема 43. Общие положения о наследовании

Понятие наследования. Значение наследования в современном обществе. Основания наследования. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Наследники. Граждане, не имеющие право наследовать. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. Другие субъекты наследственного права

Тема 44. Наследование по завещанию

Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение на наследника по завещанию обязанности совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Изменение и отмена завещания. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.

 

Тема 45. Наследование по закону

Наследование по закону. Круг наследников по закону; порядок их призвания к наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в наследственном имуществе.

 

Тема 46. Осуществление наследственных прав (наследственная трансмиссия, отказ от наследства, раздел наследства, приращение наследственных долей

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Правовые последствия принятия наследства.

 

Тема 47. Оформление наследственных прав

Свидетельство о праве на наследство. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство.

9 СЕМЕСТР

 

Тема 48. Распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Понятие и виды способов распоряжения исключительными правами. Договор об отчуждении исключительными правами. Лицензионный договор. Иные способы распоряжения исключительными правами.

 

Тема 49. Авторское право. Смежные права

Объекты авторского права. Понятие и признаки объектов авторских прав. Понятие и признаки произведения. Произведения, не охраняемые авторским правом. Виды объектов авторского права: Литературные произведения. Драматические произведения. Музыкальные произведения с текстом и без текста, музыкально-драматические произведения. Сборники и другие составные произведения. Произведения оригинальные и производные. Служебные и неслужебные произведения.

Субъекты авторского права: Авторы произведений. Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов. Авторские права юридических лиц. Иностранные авторы. Наследники и иные правопреемники. Содержание авторского права: Виды авторских прав. Личные неимущественные права авторов. Имущественные права авторов. Право на перевод и право на переработку произведения. Сводное использование произведений (содержательные ограничения авторского права).

Права, смежные с авторскими: Понятие и виды смежных прав. Субъекты смежных прав. Объекты смежных прав.

Содержание смежных прав: Права на исполнение. Исполнение созданное в порядке служебного задания. Право на фонограмму. Право организации эфирного и кабельного вещания.

Право изготовителя базы данных.

 

Тема 50. Патентное право. Оформление патентных прав

Патентное право: Право авторства, право на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, исключительное право. Право преждепользования и право послепользования. Ограничения патентных прав.

Субъекты патентного права: Авторы изобретения, полезной модели и промышленного образца. Патентообладатели. Патентные поверенные.

Оформление патентных прав: Подача заявки. Временная правовая охрана изобретений, полезной модели или промышленного образца. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца Объекты патентного права: Изобретение. Полезная модель. Промышленный образец.

 

 

Тема 51. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности

Правовая охрана селекционных достижений. Понятия и признаки. Защита прав авто­
ров и правообладателей селекционных достижений. Правовая охрана секретов производства (ноу- хау). Правовая охрана. Топологии интегральных микросхем.

 

Тема 52. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой им продукции

Правовая охрана фирменного наименования и коммерческое обозначение: Понятие и признаки фирменного наименования. Субъекты права на фирменное наименование. Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. Понятие и признаки коммерческого обозначения. Соотношение прав на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак.

Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания: Понятие и признаки товарного знака и знака обслуживания. Содержание права на товарный знак и знак обслуживания. Виды товарных знаков. Оформление и прекращение прав на товарный знак и знак обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения товара: Понятие и признаки наименование места происхождения товара. Содержание права на наименование места происхождения товара. Обозначения не признаваемые наименованием места происхождения товара. Порядок оформления и прекращения прав на наименование места происхождения товара.

2. Форма текущего контроля

2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

 

Контрольная работа по дисциплине «Гражданское право» является самостоятельной научной работой студента и должна отразить приобретенные им практические навыки и результаты исследования в рамках выбранного задания.

Процесс написания контрольной работы начинается с ознакомления студента с содержанием предложенных теоретических и практических вопросов. На данном этапе от обучающегося требуется применение знаний по основам методологии исследования, выражение личной позиции к выбранной теме, настойчивость и профессионализм. Ему предоставляется право самостоятельно определить круг источников исследования и временные рамки.

Контрольная работа преследует следующие учебно-методические цели:

   контрольная работа является одним из основных видов самостоятельной учебной работы студентов заочников и служит формой контроля над освоением ими учебного материала по дисциплине, уровнем знаний и навыками самостоятельной работы;

выполнение контрольной работы способствует формированию у студентов навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, позволяет выработать умение анализировать прочитанный материал, выделить в нём главное, делать обобщения и выводы, логично излагать изученное;

работа над контрольным заданием позволяет систематизировать, расширить и закрепить знания по учебной дисциплине, повысить не только теоретическую, но и практическую подготовку студентов.

Написанию контрольной работы предшествует внимательное изучение студентом учебной и научной литературы, список которой прилагается. Целесообразно делать выписки из нормативных актов, книг, статей.

   Студенту необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изложить содержание контрольной работы самостоятельно. При предварительном изучении вопросов могут быть использованы конспекты лекций.

При выполнении контрольной работы не допускается дословное переписывание литературы, излагать материал необходимо чётко, своими словами. При использовании литературных материалов ссылки на использованные источники обязательны. Использование устаревших нормативных актов считается грубой ошибкой. Цитаты должны оформляться соответствующим образом (в подстрочных постраничных примечаниях – ссылки на использованные источники). Заимствование чужого текста без ссылок расценивается как недобросовестность слушателя. Выполняя контрольную работу, студент должен изучить и проанализировать не менее 10 источников литературы, которые указываются в библиографическом списке. Решение задачи необходимо обосновывать ссылками на правовые нормы.

Раскрывая содержание нормативного материала, необходимо давать точные ссылки на соответствующие нормативные акты: название документа, где и когда был принят, где опубликован. При этом необходимо обращаться непосредственно к самим нормативным актам, а не воспроизводить их положения на основании учебной или популярной литературы.

В каждом варианте контрольной работы студентам ОЗО предлагается раскрыть теоретические вопросы, решить задачи и выполнить практические задания. Условия задач включают в себя все фактические обстоятельства, необходимые для вынесения определённого решения по спорному вопросу. Решение практических заданий должно быть развёрнутым, обоснованным. При решении задач необходимо опираться на нормативный материал, приведённый в перечне нормативных актов. При пользовании перечнем следует иметь в виду, что он носит примерный характер и не включает в себя новейших нормативных актов. Структура работы должна соответствовать последовательности вопросов. В конце теоретического вопроса необходимо сделать общий вывод.

Для того, чтобы исчерпывающе ответить на поставленные вопросы, студенты должны обращаться к таким официальным и периодическим изданиям, как «Собрание законодательства РФ», «Собрание актов Президента и Правительства РФ», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», «Российская газета», «Российские вести», «Экономика и жизнь» и др. Большую помощь при изучении новейшего законодательства могут оказать публикации в периодических изданиях: журналах «Государство и право», «Правоведение», «Хозяйство и право», «Российская юстиция», «Журнал российского права», «Вестник ВАС РФ», «Законность» и др.

Объём теоретического задания должен составлять 6-8 листов машинописного, либо 8-10 листов рукописного текста на стандартных листах формата А-4 с одной стороны. Приложения в общий объём не входят и помещаются в конце работы. Рекомендуемый шрифт – Times New Roman, размер 14.

Текст следует печатать через 1,5 интервала, соблюдая требования делопроизводства. Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 25 мм. Абзац – 15 мм. Титульный лист оформляется по образцу (см. приложение 1).

Каждое последующее задание должно оформляться на новом листе.

Номер варианта контрольной работы должен совпадать с порядковым номером первой буквы фамилии студента в алфавите русского языка.

Работа должна включать в себя:

оглавление,

изложение содержания заданных вопросов,

решение задач,

список использованной литературы.

Титульный лист должен отражать название учебного заведения, фамилию, имя и отчество студента, обозначение характера работы (контрольная), тему контрольной работы, номер зачетной книжки, а также место и год написания контрольной работы.

Контрольная работа должна быть пронумерована, написана без грамматических ошибок. Для замечаний рецензента следует оставлять поля. В конце работы приводится список использованных источников, оформленный в соответствии с библиографическими требованиями. Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво — не рецензируется.

Вся использованная слушателем учебная и научная литература, а также нормативные акты и иные правовые документы должны быть изложены в библиографическом списке, который помещается на последней странице контрольной работы.

Библиографию целесообразно сгруппировать по разделам:

1. Нормативные акты (по их юридической силе, алфавиту и дате издания).

2. Учебная и научная литература (в алфавитном порядке).

3. Статьи и публикации, использованные при раскрытии вопросов контрольной работы.

4. Судебная практика (опубликованная и неопубликованная).

Заглавие книги берётся полное, с его титульного листа (с подзаголовками, которые могут идти после запятой, через три точки, после двоеточия, в скобках и т.п.); после косой черты – данные о редакторе (если книга написана группой авторов); данные о числе томов (отдельно опубликованных частей); после тире – название города, в котором издана книга; после двоеточия – название издательства, которое её выпустило, и, наконец, после запятой – год издания. Например: Гришаев С.П. Гражданское право. Часть первая в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2014.

При описании издания двух авторов указывают фамилии обоих авторов, разделяя их запятой.

При описании трёх и более авторов приводят фамилию автора, указанную в книге первой, с добавлением слов «и др.». При необходимости в описании трёх авторов приводят фамилии всех авторов, разделяя их запятой.

При упоминании автора учебника, монографии в контрольной работе следует указать его инициалы и фамилию. Например в тексте работы: «…как отмечает А.Н. Гуев…» В сноске (ссылке) сначала указывается фамилия, а затем инициалы автора: Гуев А.Н.

При использовании книги, статьи в первый раз в сноске указываются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место издания, издательство, год издания, страница). При последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно указать фамилию автора, инициалы и страницу источника. Например, Гуев А.Н. Указ.соч. С. 10.

При использовании журнальной статьи в сноске указывается фамилия и инициалы автора статьи, название журнала, год, номер, страница, на которой находится данный текст.

При первом упоминании о правовом акте (кроме Конституции РФ) в тексте или сноске указывается его полное наименование, в сноске обязательно указывается источник официального опубликования текста нормативного акта. Например: Данные правила разъяснялись в Постановлении Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

При последующем упоминании того же акта можно использовать его как краткое название. Например: В соответствии со ст. 11 Закона «О лицензировании». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие отношение к проблеме.

Ведомственные акты приводятся по официальным изданиям соответствующих учреждений (если они существуют).

В списке литературы указывается полное название правового документа, законодательного акта, дата его принятия, номер, а также название, год и номер официального печатного источника, где опубликован данный правовой акт.

Нормативные акты описываются в следующем порядке:

• Конституция Российской Федерации

• Федеральные Конституционные законы Российской Федерации

• Федеральные Законы Российской Федерации

Указы Президента Российской Федерации

• Акты Правительства Российской Федерации

• Законы субъектов Российской Федерации

• Акты государственных органов, органов местного самоуправления

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации включаются не в перечень нормативных актов, а в раздел «Судебная практика». В остальном требования к оформлению перечня этих документов такие же, как к оформлению нормативных актов.

Контрольная работа должна быть представлена для проверки до начала экзаменационной сессии. Студенты, не сдавшие в установленное время контрольную работу или получившие отрицательный отзыв на нее, не допускаются к сдаче зачета (экзамена) по дисциплине.

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво не рецензируется.

Образец решения задачи (казуса)

Задача (казус)

Васильев предъявил иск к гостинице «Волга» о взыскании стоимости костюма и зонта, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Представитель гостиницы в суде воз­ражал против иска, ссылаясь на то, что Васильев проживал в двух­местном номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в камеру хранения, работаю­щую круглосуточно. При этом, при оформлении своего проживания в гостинице, Васильев был специально предупрежден об этих правилах, о чем в книге регистрации имеется его расписка. Таким образом, в соответствии с принципом свободы договора стороны внесли в договор новое условие, с чем Васи­льев согласился, расписавшись в книге регистрации.

Представитель гостиницы сослался также на Правила проживания в го­родских гостиницах, утвержденных главой администрации города, в которых сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение.

Решите дело. Оцените доводы ответчика

 

Решение

В соответствии с абзацем первым пункта 1 ст. 925 ГК РФ гостиница отвечает как хранитель и без особого о то соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей. При этом внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте (абзац второй пункта первого ст. 925 ГК РФ). Как видно из условий задачи, Васильев проживал в двухместном номере гостиницы «Волга», то есть являлся ее «постояльцем», что не оспаривается и представителем ответчика. Принадлежащие Васильеву костюм и зонт, которые нельзя отнести к валютным ценностям или драгоценным вещам, находились в гостиничном номере, то есть считаются «внесенными в гостиницу» в смысле статьи 925 ГК РФ. Таким образом, гостиница «Волга» обязана отвечать за несохранность костюма и зонта Васильева.

Согласно распоряжению администрации гостиницы постояльцы должны сдавать свои вещи в камеру хранения, работаю­щую круглосуточно. При этом, при оформлении своего проживания в гостинице, Васильев был специально предупрежден об этих правилах, о чем в книге регистрации имеется его расписка. Тем самым, по мнению представителя гостиницы, в соответствии с принципом свободы договора стороны внесли в договор условие, отличное от предусмотренного пунктом первым ст. 925 ГК РФ, оговорив, что внесенными в гостинцу считаются только те вещи постояльца, которые помещены в камеру хранению.

Действительно, статья 421 ГК РФ провозглашает свободу договора. Однако в соответствии с абзацем первым пункта 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (п. 1 ст. 422 ГК РФ). Положение абзаца второго пункта первого ст. 925 ГК РФ может быть квалифицировано в качестве императивной нормы. В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна. При этом, по общему правилу, недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей (ст. 180 ГК РФ). Следовательно, условие договора, заключенного между гостиницей и Васильевым, противоречащее императивное норме абзаца второго пункта первого ст. 925 ГК РФ, является недействительным (ничтожным) и не влечет юридических последствий (п. 1 ст. 167 ГК РФ).

Представитель гостиницы сослался также на Правила проживания в го­родских гостиницах, утвержденных главой администрации города, в которых сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сдан­ных на хранение. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 7 постановления от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», если при рассмотрении конкретного дела суд установит, что подлежащий применению акт государственного или иного органа не соответствует закону, он в силу ч. 2 ст. 120 Конституции РФ обязан принять решение в соответствии с законом, регулирующим данные правоотношения. Причем оценке с точки зрения соответствия закону подлежат нормативные акты любого государственного или иного органа (нормативные указы Президента Российской Федерации, постановления палат Федерального Собрания Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, акты органов местного самоуправления, приказы и инструкции министерств и ведомств, руководителей учреждений, предприятий, организаций и т. д.). В этом случае используется такой способ защиты гражданских прав как неприменение акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону (абзац двенадцатый ст. 12 ГК РФ). Правила проживания в городских гостиницах, на которые ссылается ответчик, являются актом органа местного самоуправления. Положение указанных правил, освобождающее гостиницу от ответственности за утрату вещей, не сдан­ных на хранение, противоречит пункту первому ст. 925 ГК РФ и поэтому не может применяться судом. Более того, согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации и является ее исключительной компетенцией. В соответствии с Конституцией РФ статья 3 ГК РФ закрепляет закрытый (исчерпывающий) перечень актов, содержащих нормы гражданского права. Среди таковых нет актов органов местного самоуправления. Поэтому глава администрации города не может принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского права, даже если они и соответствуют Гражданскому кодексу РФ.

Исходя из вышеизложенного, иск Васильева подлежит удовлетворению при доказанности им в суде факта утраты вещей, находившихся в гостиничном номере. Доводы ответчика являются необоснованными. Суд должен обязать гостиницу «Волга» возместить Васильеву убытки, причиненные утратой костюма и зонта.

 

2.2.ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

 

4 семестр

 

Вариант 1.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на А, Б и С)

 

Теоретические вопросы:

1. Правоспособность и дееспособность гражданина.

2. Объекты гражданских прав.

3. Виды юридических лиц.

Задача 1.

Максимов обратился в суд с иском о возмещении вреда, причинённого здоровью, поскольку в 2000 г. во время работы на Коломенском заводе разливщиком фасонно-сталелитейного цеха он получил травму левого глаза.

   Какой юридический факт имеет место в описанном случае и какие правовые последствия он порождает? Будет ли удовлетворён его иск?

 

Задача 2.

   У Кузьмина тяжело заболела жена, находившаяся в доме отдыха. Мужу срочно пришлось туда ехать. Поскольку денег на дорогу у Кузьмина не было, он обратился к соседу с просьбой одолжить ему необходимую сумму. Сосед деньги дать отказался, но предложил, чтобы Кузьмин продал ему свой цветной телевизор, причём сказал, что купит телевизор только за половину его стоимости. Находясь в безвыходной ситуации, Кузьмин согласился на пойти на эти условия. Через несколько месяцев, когда жена поправилась, Кузьмин обратился в суд с просьбой признать сделку недействительной.

   К какому виду действий относится данная сделка? Какое решение должен вынести суд?

   

Задание. Определите, какие из нижеперечисленных документов могут подтверждать коммерческое представительство:

а) доверенность;

б) договор;

в) акт государственного органа

г) закон.

Обоснуйте свой ответ.

 

Вариант 2.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на В, Г и Т)

 

Теоретические вопросы:

1. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.

2. Определите понятие «мелкая бытовая сделка». В каких статьях ГК РФ и в связи с какими обстоятельствами это понятие употребляется.

3. Публичные и непубличные акционерные общества.

 

Задача 1.

   Седина, муж которой злоупотреблял спиртными напитками, обратилась в суд с требованием ограничить его дееспособность. Одновременно она просила суд признать недействительной сделку, совершённую недавно мужем в состоянии сильного опьянения. В её отсутствие муж продал соседу чайный сервиз, а деньги пропил.

   Есть ли основания удовлетворить иск Сединой? Какое значение для дела будет иметь подтверждённый лечебным учреждением факт совершения сделки в состоянии сильного опьянения?

Задача 2.

После 10 лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова просила признать за ней право на половину гонорара, который причитается ее мужу за издание его книги, написанной им в период их совместной жизни.

По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК РФ, поскольку данный гонорар им еще не получен. Сидорова обратила внимание суда на статью доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар становится совместной собственностью супругов уже с момента его начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК РФ. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района, рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, но не полученного гонорара удовлетворил. Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу?

 

Задание. Составьте таблицу «Сроки в гражданском праве».

 

Вариант 3.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Д, Е и У)

 

Теоретические вопросы:

1. Аналогия закона и аналогия права.

2. Назовите случаи, когда для возникновения и прекращения гражданского правоотношения недостаточно одного юридического факта, а требуется их совокупность (юридический состав).

3. Общество с ограниченной ответственностью.

 

Задача 1.

10 февраля 2015 г. инженер Колесов самолётом Москва-Новосибирск вылетел в командировку. 12 февраля по радио в программе «Новости» жена Колесова услышала о катастрофе, которую потерпел самолёт, следовавший рейсом Москва-Новосибирск. Она обратилась за сведениями в Московский аэропорт, из которого улетел муж, и ей сообщили, что действительно самолёт на большой высоте по неизвестным причинам потерял управление, упал и разбился. В соответствии со списками зарегистрированных пассажиров жена Колесова получила сведения, что её муж, по всей вероятности, погиб.

15 февраля Колесова обратилась в нотариальную контору для получения свидетельства на наследование квартиры, в которой они с мужем проживали, поскольку она была единственной наследницей.

Какое разъяснение должен дать нотариус Колесовой в сложившейся ситуации?

 

Задача 2.

Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение принадлежащим ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, с которой в течение нескольких лет состоял в фактических брачных отношениях. При этом Мальцев в присутствии свидетелей выразил пожелание, чтобы Федюшина за счет этих средств покрыла все расходы на его похороны, а оставшиеся средства использовала по своему усмотрению. Эта доверенность, как и завещание о передаче Федюшиной по наследству автомашины и домашней обстановки, были заверены главным врачом больницы, в которой Мальцев находился на лечении. Спустя год после смерти Мальцева его взрослый сын, который не поддерживал отношения с отцом в течение ряда лет, но являющийся его единственным наследником по закону, обратился к Федюшиной с иском, требуя передачи всей суммы вклада, хранившегося в Сбербанке на имя Мальцева.

Насколько обоснован данный иск? В праве ли главные врачи лечебных учреждений удостоверять доверенности?

 

Задание. Перечислите различные основания возникновения гражданских правоотношений. Приведите пример к каждому из них.

 

Вариант 4.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Ж, З и Ф)

 

Теоретические вопросы:

1. Источники гражданского права

2. Перечислите случаи, когда сделка может быть удостоверена должностным лицом. Приведите примеры.

3. Дайте сравнительную характеристику:

доверенности и договора поручения;

доверенности и договора о действии в чужом интересе;

доверенности и договора комиссии.

 

Задача 1.

Серёгин А., 24 года, проживающий отдельно от родителей, находящихся в трудоспособном возрасте, значительную часть своего заработка тратит на спиртные напитки, после чего приходит к родителям занимать деньги на питание.

Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на спиртное, обратились в суд с просьбой об ограничении его дееспособности в части распоряжения заработком. Они просили назначить отца попечителем Алексея и уполномочить его на получение зарплаты сына. Какое решение должен вынести суд?

 

Задача 2.

Один из трех участников полного товарищества «Вандерлес», Коробкин и компания» г-н Федоров предложил акционерному обществу «МОСТ» заключить выгодную сделку. В подтверждение своих полномочий на подписание договора Федоров представил:

нотариально заверенную копию учредительного договора полного товарищества, из которого следует, что Федоров является его участником;

доверенность на право совершения соответствующей сделки, выданную Федорову фирмой «Вандерлес», которая владеет 80% складочного капитала полного товарищества;

собственноручное письмо г-на Коробкина, которому учредительным договором поручено ведение дел товарищества, из которого ясно, что он не возражает против заключения договора;

визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон Федорова.

Какие документы необходимы для подтверждения полномочий Федорова?

 

Задание. Выберите из предлагаемого перечня:

а) недвижимые и движимые вещи;

б) делимые и неделимые;

в) простые и сложные вещи;

г) главную вещи и принадлежность;

д) изъятые из оборота и ограниченные в обороте;

е) индивидуально-определённые и определённые родовыми признаками;

ж) имущественные права.

Государственное унитарное предприятие; земельный участок с произрастающей на нём пшеницей; ружьё; арбалет; телевизор с пультом дистанционного управления; часы; пристройка к жилому дому; квартира; автомашина; шкаф; договор залога; теплоход «Айвазовский»; ТОО; ЗАО; ООО; картина художника Айвазовского; ноу-хау; программа ЭВМ; музей; книга; упряжь верховой лошади; пшеница, снятая с вышеназванного земельного участка; товарный знак; акция; коносамент; договор мены; замок и ключ.

 

Вариант 5.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на И, К и Х)

 

Теоретические вопросы:

1. Понятие и признаки юридического лица.

2. Граждане как субъекты гражданского права.

3. Полное товарищество.

 

Задача 1.

Николаев, собственник небольшого строения, долгое время отсутствовал, заколотив окна и двери. Районная администрация распорядилась открыть дом. После составления акта о разрушенности дома на 75 % земельный участок, на котором находился дом, был отведен под застройку Константинову. Дом Николаева был бесплатно передан Константинову как строительный материал.

Константинов в течение летнего строительного сезона полностью восстановил дом, перепланировал и капитально отремонтировал его.

Осенью к прежнему месту жительства возвратился Николаев, который потребовал от Константинова передачи ему дома. Константинов предложил Николаеву обратиться в районную администрацию, которая признала претензию Николаева неосновательной, сославшись на его длительное отсутствие.

В каком порядке и как должно быть разрешено дело?

Задача 2.

Королёвой был снижен брачный возраст и она вступила в зарегистрированный брак в 16 лет. Через год она расторгла брак в связи с грубым к ней отношением мужа и решила вместе с годовалым сыном переменить место жительства. Она продала подаренную ей дедом на свадьбу дачу, чтобы на новом месте купить квартиру. Дед, узнав об этом, подал в суд иск о признании договора купли-продажи недействительным, так как Королёва – несовершеннолетняя и не может самостоятельно совершать сделки с недвижимостью. Одновременно он просил назначить себя попечителем своей внучки, а её обязать проживать по месту жительства попечителя.

Какое решение по иску должен принять суд? Ответ обоснуйте.

 

Задание. Составьте таблицу «Требования, на которые не распространяется исковая давность» с приведением примеров по каждому виду требования.

 

Вариант 6.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Л, М и Ч)

 

Теоретические вопросы:

1. Виды гражданских правоотношений.

2. Перечислите недействительные сделки, влекущие последствия в виде: а) двусторонней реституции; б) односторонней реституции; в) недопущения реституции и взыскания исполненного в доход государства.

3. Можно ли считать пресекательными сроки, предусмотренные в ст. 225, 228, 231, 367 ГК РФ? Какие ещё известны виды сроков осуществления субъективных гражданских прав? Укажите статьи закона, в которых содержатся данные сроки. Приведите примеры.

 

Задача 1.

После окончания школы, летом, Лавров Сергей, 17 лет, отдыхал на даче у тетки получил от неё в подарок велосипед. Спустя месяц, собираясь домой, он решил обменять его на снаряжение для подводного плавания. Получив согласие тётки, Сергей произвёл обмен.

Узнав о сделке, родители потребовали от сына вернуть снаряжение и получить обратно велосипед. Сергей возражал, считая, что, во-первых, родители не вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, во-вторых, на обмен было получено согласие тётки, в-третьих, сделка устраивает обе стороны.

   Законно ли требование родителей? Разберите доводы Сергея с точки зрения закона.

 

 

Задача 2.

Муниципальное унитарное предприятие «Вега», созданное для эксплуатации и поддержания исправного состояния системы тепло- и водоснабжения, передала колонку, водопровод и котельную, расположенные на территории садового товарищества, ему в аренду. Арендную плату, получаемую от товарищества, муниципальное предприятие использовало на выплату заработной платы своим сотрудникам, а также на погашение расходов по капитальному ремонту системы тепло- и водоснабжения, который в соответствии с условиями аренды являлся обязанностью муниципального предприятия.

Местная администрация, узнав о договоре аренды, обратилась в суд с требованием расторгнуть договор на том основании, что он может быть заключён только непосредственно с администрацией, так как система тепло- и водоснабжения находится в муниципальной собственности.

Муниципальное предприятие «Вега» в свою очередь заявило, что договор аренды заключён им правомерно, поскольку предприятие имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться переданным ему имуществом. Кроме того, коммерческая эксплуатация системы с целью получения прибыли и использования её на нужды предприятия входит в его уставные цели и задачи, а потому требования администрации необоснованны.

Каким правом обладают муниципальные унитарные предприятия на закреплённое за ними имущество? Какие вещные правомочия входят в состав права, принадлежащего такому предприятию? Существуют ли ограничения в отношении такого права и каков их характер? Решите дело. Обоснованна ли позиция предприятия?

 

Задание. Составьте таблицу: «Отличия ничтожной от оспоримой сделки».

 

Вариант 7.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Н, О и Ц)

 

Теоретические вопросы:

1. Некоммерческие организации.

2. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

3. Нематериальные блага и их защита.

 

Задача 1.

Группа подростков – Агеев, Крылов, Матвеев – в состоянии алкогольного опьянения учинила во дворе дома, где проживал Воробьёв, хулиганские действия. Подростки разбили мотоцикл Воробьёва, угрожали семье Воробьёвых расправой и поджогом дома. Через два дня на улице Воробьёва и его 5-летнего сына окружили Агеев, Крылов, Матвеев и стали угрожать физической расправой. Воробьёв предупредил о применении оружия, а затем выстрелил из обреза. От полученной раны Крылов умер. Родители Крылова обратились с иском к Воробьёву о возмещении причинённого им в связи со смертью сына морального вреда, а также расходов на установку памятника и проведение поминок.

Подлежит ли иск удовлетворению? Есть ли основания освободить Воробьёва от гражданско-правовой ответственности? Компенсируется ли моральный вред членам семьи в связи с гибелью их родственников? Как определяется размер убытков, вызванных смертью члена семьи?

 

Задача 2.

   В городской газете был опубликован материал о работе местного мясокомбината. В нём говорилось, в частности, о низком качестве выпускаемой продукции, грубом нарушении технологии производства, антисанитарном состоянии производства и т.п.

Директор комбината обратился в редакцию газеты с требованием опубликовать опровержение, отмечая, что, хотя в работе мясокомбината и есть указанные недостатки, помещённый в газете материал порочит деловую репутацию комбината. После этой публикации несколько партнёров отказались от сотрудничества с комбинатом. Кроме того, директор обратился с иском к редакции газеты о взыскании убытков, которые комбинат понёс в связи с потерей партнёров. Директор считает, что корреспондент газеты обязан был уведомить его об опубликовании такого материала и тщательно проверить все факты.

Решите дело.

 

Задание. Составьте схему «Система юридических фактов в гражданском праве», укажите по каждому виду юридического факта соответствующее основание возникновения и прекращения права собственности.

 

Вариант 8.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на П, Р и Ш)

 

Теоретические вопросы:

1. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.

2. Производственный кооператив.

3. Виды сделок.

 

Задача 1.

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Кириллов, проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет спиртными напитками, нарушает покой соседей, которые обратились в прокуратуру с просьбой принять в отношении Кириллова необходимые меры. К заявлению прокурора была приложена справка психоневрологического диспансера, в которой было сказано, что Кириллов — хронический алкоголик и нуждается в ограничении дееспособности. Суд вынес решение о признании Кириллова ограниченно дееспособным.
   Правильно ли решение суда?

 

Задача 2.

Унитарное предприятие «Свет», основанное на праве хозяйственного ведения, длительное время испытывало трудности со сбытом своей продукции. Это повлекло резкое уменьшение его оборотных средств и в связи с этим задолженность по расчётам с поставщиками сырья и иными кредиторами. Кредиторы после безуспешных попыток получить причитающиеся им средства с предприятия «Свет» решили обратиться с иском к Российской Федерации как учредителю этого предприятия и собственнику его имущества. Они полагают, что в соответствии со ст. 399 ГК их иски будут удовлетворены, поскольку государство несёт субсидиарную ответственность по обязательствам созданных им унитарных предприятий.

Изложите со ссылками на закон основные положения об ответственности государства по обязательствам созданных им юридических лиц. В каких случаях такая ответственность возможна применительно к унитарным предприятиям? Решите дело.

 

Задание. Составьте максимально разветвлённую систему гражданско-правовых способов защиты права собственности. Укажите, какие категории исков в этой системе могут соединяться в одном исковом требовании. Подтвердите примерами.

Вариант 9.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Щ, Э, Ю и Я)

 

Теоретические вопросы:

1. Законодательство о ценных бумагах.

2. Компенсация морального вреда

3. Реорганизация и ликвидация юридического лица.

 

Задача 1.

Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить ему кредит под залог принадлежавшей ему на праве собственности квартиры. Однако руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в качестве средства обеспечения кредита их не устраивает, поскольку в случае невозврата кредита реализация заложенного имущества возможна только в судебном порядке и с публичных торгов, что занимает много времени. Поэтому Тимохину была предложена следующая схема. Тимохин заключает с банком договор купли-продажи своей квартиры, который надлежащим образом удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в соответствии с которым в случае возврата Тимохиным банку взятой взаймы сумму, договор признаётся недействительным и стороны возвращаются в первоначальное положение (т.е. квартира будет возвращена Тимохину).

Как называются такого рода сделки? Законна ли предложенная схема?

 

Задача 2.

Спиваков пришёл в комиссионный магазин купить скрипку. Скрипка вместе со смычком была помещена в футляр, и рядом с ними была проставлена цена. Спиваков пришёл в кассу и пробил чек на указанную сумму. Продавец подал Спивакову скрипку без смычка и футляра. Спиваков стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец, что цена стояла только за скрипку. Кто прав в этом споре?

 

Задание. Перечислите статьи ГК РФ, устанавливающие специальные сроки исковой давности и укажите, к каким требованиям они применяются. Приведите примеры.

 

5 Семестр

 

Вариант 1.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на А, Б и С)

 

 

Теоретические вопросы:

1. Способы возникновения и прекращения права собственности.

2. Понятие договора и виды договоров.

3. Права оперативного управления.

 

Задача 1.

Магазин «Детский мир» заключил с обувной фабрикой «Рекорд» договор о пошивке для него 20 тыс. пар детских сандалий к 25 апреля 2015 г. Однако 20 марта на фабрике произошёл пожар, в результате которого был уничтожен пошивочный цех и склад готовой обуви. В результате непоступления в нужное время товара в необходимом для летнего сезона ассортименте, магазин потерпел убытки.

Отвечает ли фабрика перед магазином за неисполнение своего обязательства? Изменится ли решение этой задачи, если причиной непоступления в магазин товара было бы неполучение своевременно от поставщика сырья (кожи, ткани, ниток) и фурнитуры, необходимых для изготовления сандалий? Освободит ли фабрику от поставки магазину сандалий в последующее время уплата убытков за неисполнение договора?

 

Задача 2.

После смерти Петрова принадлежащий ему на праве собственности дачный дом и дачный участок были поровну поделены между его дочерьми – единственными наследниками всего имущества. Дачный участок, окружённый капитальным забором, был разделён между наследницами таким образом, что на территории одной оказались ворота для въезда автомашин, а на территории другой – калитка чёрного хода. Владелица той части участка, на которой оказалась калитка чёрного хода, обратилась с просьбой к старшей сестре в официальном порядке разрешить ей пользоваться воротами для въезда и выезда автомашин и, соответственно, предоставить право проезда через принадлежащий сестре участок. Сестра ответила отказом, заявив, что проезд автомашин через её участок повредит части насаждений и, кроме того, ворота можно сделать и в другом месте. Младшая сестра обратилась в суд с требованием подтвердить её законное право сервитутного характера на проезд через ворота и земельный участок сестры.

Что можно признать правом сервитутного характера? На каком основании возникает сервитут: в силу закона, договора и иных сделок, по каким-либо другим обстоятельствам?

 

Задание. Составьте схему «Способы обеспечения обязательства».

 

Вариант 2.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на В, Г и Т)

 

Теоретические вопросы:

1. Право собственности граждан и юридических лиц.

2. Право ограниченного пользования земельным участком (сервитут)

3. Неустойка.

 

Задача 1.

Березовский предложил своему знакомому Аркадьеву приобрести у него картину известного мастера. Аркадьев на следующий день направил ответ по факсу, в котором содержалось его согласие приобрести картину с указанием цены покупки. Через пять дней Березовский сообщил Аркадьеву, что готов продать ему картину по цене на 25 % выше, нежели цена, предложенная Аркадьевым. Аркадьев не согласился с этим, отметив, что, по его мнению, договор между ними уже был заключен на условиях, содержащихся в его факсимильном сообщении, которое должно считаться акцептом.

Дайте определение оферты и акцепта. Чьи действия в данном случае можно рассматривать как оферту или как акцепт? Был ли заключен договор?

 

Задача 2.

Умирая, Денисов К. сообщил своему племяннику Денисову Ю., что рядом с фундаментом здания школы № 11 г. Красноярска, у дома, который когда-то принадлежал его отцу-помещику, зарыт клад с фамильными ценностями, который он может легко изъять из земли, если он ещё цел.

Не сообщив никому о своих истинных намерениях, Ю. Денисов отправился в Красноярск в командировку по служебным делам. Дядя не обманул племянника. Ю. Денисов действительно легко нашёл клад, и довольный возвращался домой в Москву. Однако в Москве его задержали по подозрению в совершению преступления, а имевшиеся у него ценности изъяли до выяснения обстоятельств их приобретения.

Впоследствии Ю. Денисов был освобождён, а в отношении ценностей было принято решение о направлении их непосредственно в государственную казну, поскольку они являются государственной собственностью.

Являются ли изъятые ценности государственной собственностью? Имеет ли Ю. Денисов право на эти ценности или право на получение вознаграждения за обнаружение клада?

 

Задание. Составьте таблицу «Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности» со ссылкой на статьи нормативных актов.

Вариант 3.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Д, Е и У)

 

Теоретические вопросы:

1. Залог

2. Понятие и основания возникновения общей собственности.

3. Ответственность за нарушение обязательств.

 

Задача 1.

Каждый раз, покидая дачу и оставляя её на длительное время без присмотра, Иванова Л. отдавала наиболее ценные вещи на хранение соседке Мартыновой Г., постоянно проживающей в дачном посёлке.

В последний раз Иванова Л. оставила на хранение цветной телевизор, видеоаппаратуру, ковёр, холодильник, козу и персидского кота.

Приехав в очередной раз отдыхать на свою дачу, Иванова Л. узнала, что Мартынова Г. умерла. Цветной телевизор и видеоаппаратуру она завещала своей дочери Мартыновой К., и теперь они находятся у неё. Холодильник взяла себе проживающая неподалёку Кузьмина Т., когда Мартынова Г., находясь в тяжёлом состоянии, лежала в больнице. Козу Мартынова К. продала Петрову В., а кот сам ушёл из дома. его приютил у себя дачный сторож Зюзин П. Иванова Л. предъявила иски об истребовании своих вещей, козы и персидского кота к Мартыновой К., Кузьминой Т., Петрову В. и Зюзину П.

   Имеются ли у Ивановой Л. основания для предъявления виндикационных исков в каждом из указанных случаев? Если имеются, то подлежат ли такие иски удовлетворению? Если таких оснований нет, то каким образом Иванова Л. может защитить свои интересы?

 

Задача 2.

   Киреев, которому срочно понадобились деньги, попросил у Синяева взаймы 100 тыс. рублей на два месяца. Синяев согласился дать в долг эту сумму, но с условием, что Киреев передаст ему в залог имевшуюся у последнего в собственности картину художника Коровина. Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую Синяев дал Кирееву, однако письменного соглашения о залоге заключено не было. Стоимость картины была оценена в 200 тыс. рублей. Через 3 месяца Киреев принёс Синяеву взятые взаймы 100 тыс. рублей, однако последний отказался принять деньги, заявив, что, поскольку Киреев просрочил возврат долга, картина стала его собственностью.

Как решить спор? Изменится ли решение, если соглашение о залоге было оформлено в письменной форме?

 

Задание. Выпишите из ГК РФ статьи, в которых говорится о применении а) долевой, б) солидарной, в) субсидиарной ответственности.

 

Вариант 4.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Ж, З и Ф)

 

Теоретические вопросы:

1. Перемена лиц в обязательстве.

2. Изменение и расторжение договора.

3. Виндикационный иск. Негаторный иск.

 

Задача 1.

К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову было нечем кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал на кожевенный завод в обмен на изделия из кожи. Через два месяца объявился собственник коровы. К кому и какие требования он может предъявить?

 

Задача 2.

Степашина нашла в вагоне метро  дамскую сумочку,  в которой находилось 5 000 000 рублей, 150 долларов США, золотые сережки и кольцо. Она сдала найденную сумочку дежурному контролеру метрополитена, которая объяснила Степашиной, что собственник найденных вещей обязан выдать ей вознаграждение в размере 20% их стоимости. Впоследствии  было установлено, что найденная сумочка принажлежит Петровой.  Когда Степашина потребовала выдать ей полагающееся вознаграждение, Петрова отказала ей в этом. Тогда Степашина обратилась в суд. Какое решение должен принять  суд?

 

Задание 1. Приведите примеры, когда односторонний отказ от исполнения обязательства допускается законом.

 

Вариант 5.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на И, К и Х)

 

Теоретические вопросы:

1. Понятие и содержание ограниченных вещных прав.

2. Понятие и система способов обеспечения обязательства.

3. Приобретательская давность.

 

Задача 1.

Во время проведения работ по подготовке котлована для строительства жилого дома экскаваторщик Борисов поднял металлический ящик, в котором находились золотые монеты дореволюционной чеканки и украшения с драгоценными камнями. Об этом Борисов сообщил в местный краеведческий музей, работники которого, составив опись найденного имущества, отвезли его в музей. Борисов потребовал от директора музея выплаты вознаграждения,  но директор отклонил это требование, сославшись на то, что музей не располагает необходимыми для этого средствами.

Является ли обнаружение  клада основанием возникновения  права государственной собственности? Вправе ли Борисов  претендовать на вознаграждение? Если такое право у него есть, то кто  и в каком размере должен выплатить  вознаграждение?

 

Задача 2.

Котов по договору купли-продажи должен уплатить Николаеву 10 млн. рублей. Обязательство обеспечено поручительством. Поручителем является Аверин. Согласно договору покупатель должен рассчитаться с продавцом не позднее 20 сентября 2013 года. К этому времени Котов уплатил 5 млн. рублей, а долг в оставшейся сумме перевел на Павлова, но последний деньги Николаеву не уплатил. Николаев обратился в суд с иском о взыскании с Котова и Аверина 5 млн. как с солидарных должников. Котов, сославшись на перевод долга, иск не признал. Аверин сослался на то, что по договору поручительства должен нести не солидарную, а субсидиарную ответственность, но поскольку имел место перевод долга, он вообще не должен отвечать, ибо поручался только за Котова, а не за Павлова. Решите спор.

 

Задание. Назовите основания прекращения обязательств, указанные в следующих статьях ГК РФ: 417, 578, 599, 605, 620, 687, 699, п. 2, 3 ст. 715, 715, 717, 782, ст. 795, 821, 904, п. 1 ст. 920, ч. 2 п. 2 ст. 959, п. 1 ст. 977, 1002, п. 1. ст. 1037.

 

 

 

Вариант 6.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Л, М и Ч)

 

Теоретические вопросы:

1. Долевая собственность.

2. Основания прекращения обязательств.

3. Публичный договор. Договор присоединения.

 

Задача 1.

В долевой собственности Лебедева и Неллинской находился жилой дом. Намереваясь выехать на постоянное место жительство за границу Лебедев решил продать свою долю. О намерении продать свою долю Лебедев письмен­но известил Неллинскую, указав цену и другие условия продажи. Поскольку в течение 20 дней от нее не поступило никаких сообщений, Лебедев и покупатель офор­мили договор купли-продажи 1/2 части дома. Спустя четыре месяца Неллинская обратилась с иском в суд о признании договора купли-продажи недействительным и переводе на себя прав и обязанностей покупателя. В исковом заявлении она указала на то, что узнала о продаже доли только сейчас, так как все это время находи­лась в отдаленной местности, помогая дочери ухаживать за новорожденным ребенком. Кроме того, она полагала, что в направленном ей извещении о продаже доли указана явно завышенная цена, поскольку она почти в два раза превышает рыночные цены. Считая причины пропуска срока уважительными, Неллинская просила суд восстановить 3-месячный срок для обращения в суд.

Нарушены ли права Неллинской? Какое требование ею должно быть заявлено суду?

 

Задача 2.

Алексеев обратился в суд с просьбой о восстановлении его прав по сберегательной книжке на предъявителя. Во время ремонта квартиры книжка была испорчена соляной кислотой, и Сберегательный банк отказался произвести платеж. Остатки книжки были приобщены к заявлению. Алексеев просил вызвать в суд маляра Зуева, обнаружившего испорченный документ. Как должен поступить судья?

Задание. Назовите пять случаев, когда права кредитора переходят к другому лицу на основании закона, и пределы ответственности кредитора, уступившего своё требование другому лицу.

 

Вариант 7.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Н, О и Ц)

 

Теоретические вопросы:

1. Банковская гарантия.

2. Предварительный договор.

3. Защита права собственности и других вещных прав.

 

Задача 1.

У Гусева, жителя деревни заречье, были похищены бревна, заготовленные им для строительства лома. Через две недели ему стало известно, что на другой день после похищения житель соседней деревни Лукин купил 10 бревен у неизвестного шофера на очень выгодных условиях. Придя к Лукину, Гусев по случайно сохранившимся меткам узнал свои бревна, но они уже были вмонтированы в сарай, который строил Лукин. Последний не отрицал покупки бревен у неизвестного ему шофера, но требов. Гусева возместить ему стоимость бревен либо передать 10 таких же бревен отклонил, указав, что, покупая бревна, он не знал, что они украдены у кого–либо. Гусев обратился в суд с иском к Лукину о взыскании с него стоимости похищенных бревен.

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если будет установлено, что бревна у Гусева похитил и продал их Лукину шофер Галкин?

 

Задача 2.

   По договору подряда между заказчиком, гражданином М, и подрядчиком, ООО «Витязь», последний обязался выполнить фасадные работы на жилом доме, принадлежащем заказчику, до 1 октября 2014 г. Однако 28 октября подрядчик, не завершив отделку фасада, работы прекратил, сославшись на наступившие ночные заморозки. Заказчик обратился к подрядчику с иском о взыскании неустойки в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки; возмещения убытков, которые он понес в связи с удорожанием работ в зимний период, и компенсации морального вреда. Возражая против иска, подрядчик ссылался на следующие обстоятельства:

а) просрочка в выполнении работ вызвана обстоятельствами, которые от него не зависят, — наступлением заморозков;

б) применение одновременно трех форм ответственности (неустойка, убытки и моральный вред) не допускается;

в) в договоре с заказчиком предусмотрено, что подрядчик вправе в любое время отказаться от выполнения работ, а на случай просрочки установлена исключительная неустойка в размере 0,01% от стоимости работ за каждый день просрочки.

Оцените доводы ответчика.

 

Задание. Составьте таблицу: «Отличия права хозяйственного ведения от права оперативного управления».

 

Вариант 8.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на П, Р и Ш)

 

Теоретические вопросы:

1. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.

2. Задаток как способ обеспечения обязательства

3. Права собственности и другие вещные права на землю.

 

Задача 1.

В обеспечение возврата кредита заемщик заложил принадлежащий ему автомобиль. Предмет залога был выставлен на торги в связи с обращением на него взыскания банком-залогодержателем. Автомобиль был продан за сумму, которая как раз равнялась долгу заемщика перед банком. Однако из этой суммы были вычтены 10 тыс. руб. — расходы на проведение торгов, а банку перечислен лишь остаток.

На требование банка об уплате 10 тыс. руб. в погашение задолженности по кредитному договору заемщик ответил отказом и указал следующее: «Банк имел право удовлетворить из стоимости заложенного имущества требования по обеспеченному обязательству. Поскольку вырученной суммы было достаточно для погашения задолженности, обязательство из кредитного договора следует считать прекращенным».

Что происходит с залогом в случае реализации заложенного имущества на торгах? Что происходит с основным обязательством в случае реализации заложенного имущества на торгах? Законно ли требование банка? Проанализируйте ответ заемщика банку и укажите, в чем состоит ошибка, допущенная им при формулировании своей правовой позиции.

 

 

 

Задача 2.

Члены крестьянских хозяйств, расположенных в соседних деревнях, — Максутова и Мыльникова — заключили договор о продаже коровы. Деньги за корову Максутова получила сполна. Поскольку Мыльникова не заготовила для коровы кормов, женщины договорились, что корова останется у Максутовой и в мае, не позднее 20-го числа, будет доставлена продавцом покупателю.

В мае Максутова тяжело заболела и смогла отправиться с коровой в соседнюю деревню лишь в первых числах июня. Перегоняя корову через мостик, Максутова поскользнулась и упала вместе с коровой в реку. Максутова и корова погибли. Мыльникова потребовала от членов крестьянского хозяйства, в который входила Максутова, возврата денег, уплаченных за корову. Члены крестьянского хозяйства с этим не согласились и, в свою очередь, стали требовать от Мыльниковой возмещения расходов на прокорм коровы.

Решите дело.

 

Задание. Перечислите случаи, когда обязательство может быть исполнено путём внесения долга в депозит нотариуса

 

Вариант 9.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Щ, Э, Ю и Я)

 

Теоретические вопросы:

1. Самовольная постройка.

2. Удержание как способ обеспечения обязательства.

3. Уступка права требования.

Задача 1.

Супруги Мягковы организовали крестьянское (фермерское) хозяйство. На момент его создания сыну Мягковых, Василию, который с детства мечтал посвятить себя сельскохозяйственному труду и помогать родителям, едва исполнилось 15 лет. Окончив школу, Василий, наконец, вступил в члены хозяйства родителей, но через полгода его призвали в армию. После армии Василий уехал в город, где оказался в дурной компании. Оказавшись в долгах, Василий решил выйти из членов хозяйства, потребовав от родителей денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на имущество хозяйства. Родители отказались удовлетворить требование сына, поскольку тот, по их мнению, не имеет каких-либо прав в отношении имущества хозяйства, которое было приобретено за их счет. Решите дело.

 

Задача 2.

Березовский предложил своему знакомому Аркадьеву приобрести у него картину известного мастера. Аркадьев на следующий день направил по факсу ответ, в котором содержалось его согласие приобрести картину с указанием цены покупки. Через пять дней Березовский сообщил Аркадьеву, что готов продать ему картину по цене на 25% выше, нежели цена, предложенная Аркадьевым. Аркадьев не согласился с этим, отметив, что, по его мнению, договор между ними уже был заключен на условиях, содержащихся в его факсимильном сообщении, которое должно считаться акцептом.

Дайте определение оферты и акцепта. Чьи действия в данном случае можно рассматривать как оферту или акцепт? Был ли заключен договор?

Задание. Выпишите из ГК РФ правила, предусматривающие возможность удержания имущества в качестве способа обеспечения исполнения обязательства.

 

6 Семестр

Вариант 1.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на А, Б и С)

 

Теоретические вопросы:

1. Понятие и элементы договора купли-продажи.

2. Форма и государственная регистрация договора аренды.

3. Виды договора найма жилого помещения.

 

Задача 1.

По договору аренды предприятия предприниматель Киндинов обязался предоставить предпринимателю Вагонову за плату во временное владение и пользование фабрику «Нега» по изготовлению мягкой мебели со всем оборудованием и долгом кредитору – коммерческому банку «Отечество». Этот долг был переведен на Вагонова без согласия банка. Договор аренды фабрики был подписан сторонами сроком на один год и передан для государственной регистрации.

Какую ответственность по включенному в состав переданного предприятия долгу несут Киндинов и Вагонов?Подлежит ли государственной регистрации данный договор аренды?С какого момента данный договор будет считаться заключенным?

 

Задача 2.

Общество с ограниченной ответственностью заключило договор с леспромхозом о поставке пиломатериалов. В соответствии с заключенным договором Общество перечислило леспромхозу полную стоимость пиломатериалов. Однако в установленный срок пиломатериалы поставлены не были. В связи с этим Общество предъявило иск к леспромхозу о возврате перечисленной ранее суммы денежных средств, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещении убытков, понесённых Обществом в результате уплаты своим контрагентом неустойки за непоставку столярных изделий, которые Общество должно было изготовить из неполученных пиломатериалов.

Подлежат ли удовлетворению требования Общества к леспромхозу? Изменится ли решение, если будет установлено, что заготовленные для поставки Обществу пиломатериалы были уничтожены наводнением?

Задание. Заполните таблицу.

 

Договор мены

Договор дарения

Понятие договора

 

 

Субъекты

 

 

Специфические условия договора

 

 

 

Вариант 2.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на В, Г и Т)

 

Теоретические вопросы:

1 . Договор аренды зданий и сооружений: понятие, стороны, содержание.

2. Договор строительного подряда.

3. Договор безвозмездного пользования.

 

Задача 1.

Николаев договорился с Кузнецовым о покупке телевизора. Николаев передал Крылову аванс и заявил, что на следующий день сам приедет за телевизором. Однако в течение недели Николаев так и не приехал. Кузнецов позвонил Николаеву и предложил, чтобы телевизор доставил ему знакомый Кузнецова Романов, которому Николаев и передаст оставшуюся часть покупной цены. Николаев согласился.

Во время перевозки телевизора автомобиль Романова попал в аварию, и телевизор оказался разбитым. Узнав об этом, Николаев потребовал возвращения аванса, но Кузнецов ответил отказом, заявив, что авария, как было установлено, произошла по вине Романова, и Николаев сам дал согласие на такую перевозку. Кроме того, Кузнецов потребовал от Николаева полной оплаты покупной цены, предложив Николаеву взыскивать с Романова ущерб за гибель своего телевизора.

Кто прав в этом споре? Изменилось бы решение, если бы не Кузнецов, а Николаев с согласия Кузнецова прислал за телевизором своего знакомого, и телевизор был бы разбит при сходных обстоятельствах?

 

Задача 2.

Акционерное общество «Вест», являющееся лизинговой компанией, заключило договор лизинга с обществом с ограниченной ответственностью «Трансформер». Согласно указанному договору «Вест» должен был приобрести у завода «Электра» силовую установку и передать «Трасформеру». Выбор продавца произвел лизингополучатель. При этом лизингодатель полностью освобождался от ответственности за неисполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи. «Вест» заключил договор купли-продажи, однако не предупредил продавца о том, что имущество приобретается для конкретного арендатора. Силовая установка была в установленный срок передана «Трансформеру», однако во время гарантированного срока сломалась. Лизингополучатель обратился к продавцу с требованием о замене силовой установки на исправную, однако получил отказ, основанный на том, что продавец не был уведомлен о договоре лизинга и поэтому не связан его условиями. Тогда арендатор обратился к лизингодателю с требованием о расторжении договора и взыскании убытков.

Дайте понятие договора лизинга. Назовите его особенности. Решите дело. Изменится ли решение, если выбор продавца был осуществлен лизингодателем?

 

Задание. Составьте сравнительную таблицу пожизненной и постоянной ренты

Пожизненная рента

 

Постоянная рента

 

понятие

 

 

риск случайной гибели

 

 

правовой режим

 

 

отчуждение

 

 

размер оплаты

 

 

периодичность выплаты

 

 

расторжение договора

 

 

Вариант 3.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Д, Е и У)

 

Теоретические вопросы:

1. Договор контрактации

2. Общие положения о договоре подряда.

3. Договор энергоснабжения.

 

Задача 1.

Фермер Тулеев пообещал своему внуку Борису купить ему любой отечественный автомобиль на выбор после окончания учебы в институте, в подтверждение чего составил письменное обязательство. Через год Тулеев умер. После окончания института Борис потребовал от единственного наследника Тулеева, указанного в завещании, подарить ему «Жигули» либо выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив отказ, Борис обратился в суд . Решите спор по существу.

 

Задача 2.

   По договору с животноводческим комплексом крестьянско-фермерское хозяйство должно было получить 10 голов телят и 10 голов овец. За день до вывоза животных по указанию директора комплекса отобранные поросята были заперты в отдельном помещении. В результате удара молнии помещение, в котором находились поросята, сгорело и все поросята погибли. В связи с этим животноводческий комплекс готов был передать крестьянско-фермерскому хозяйству только телят, а от передачи поросят отказался, ссылаясь на то, что оставшиеся поросята необходимы ему самому для расширения воспроизводства свиней. Крестьянско-фермерское хозяйство обратилось с иском в суд.

      Какое решение должен вынести суд? Какая классификация вещей должна быть применена при решении данного спора?

 

Задание 1. Права и обязанности арендатора и арендодателя

Обязанности арендодателя

Обязанности арендатора

 

 

Права арендодателя

Права арендатора

 

 

 

Вариант 4.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Ж, З и Ф)

 

Теоретические вопросы:

1. Договор проката

2. Договор ренты и его виды.

3. Права и обязанности сторон по договору купли продажи.

 

Задача 1.

   Бутесов, 70 лет, по договору пожизненной ренты передал Алек­сееву бесплатно в собственность дом и земельный участок. В соответ­ствии с договором пожизненная рента устанавливалась в пользу Бутесова и его жены Бутесовой и должна выплачиваться в сумме, рав­ной минимальному размеру оплаты труда в течение всей Жизни. Че­рез два года Бутесов умер, а вскоре во время грозы в дом ударила молния, и он полностью сгорел. В связи с тем, что имущество, пере­данное под выплату ренты, уничтожено Алексеев прекратил выплачивать ренту. Бутесова обратилась в суд с иском о расторжении договора по­жизненной ренты и потребовала обязать Алексеева выплатить ей стоимость сгоревшего дома.

   Прекращается ли договор пожизненной ренты с гибелью дома? Подлежит ли удовлетворению иск Бутесовой к Алексееву?

 

Задача 2.

Васильев, длительное время работавший научным сотрудником в институте, подарил институту библиотеку специальной литературы, которую он собирал в течении всей жизни. О своем решении Васильев объявил публично на Ученом Совете института и в институтской газете. Поскольку книг было много и сразу перевезти их было сложно, Васильев перевозил книги небольшими партиями. Не успев передать все книги, Васильев неожиданно скончался. Его сын, единственный наследник по закону в ответ на просьбу директора института передать оставшиеся книги, потребовал вернуть все книги отца, ссылаясь на то, что договор между отцом и институтом не был надлежащим образом оформлен.

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс книг, переданных Васильевым в дар институту, подписанный заведующим библиотекой института и утверждённый директором института. Как следует разрешить данный спор?

Задание. Сравнительная таблица социального и коммерческого найма

 

Социальный найм

Коммерческий найм

Наниматель

 

 

Срок

 

 

Плата за пользование

 

 

Предмет

 

 

Вариант 5.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на И, К и Х)

 

Теоретические вопросы:

1. Договор бытового подряда

2. Договор лизинга.

3. Договор продажи предприятий.

 

Задача 1.

Банк заключил с АО кредитный договор на приобретение мини-пекарен. В качестве обеспечения исполнения кредитного договора был установлен залог товаров в обороте. В ходе последующей проверки обеспечения банком было установлено, указанного в договоре количества товаров на складе заемщика нет. Банк потребовал от заемщика возврата полученных сумм и уплаты процентов по кредитному договору, включая проценты за оставшийся шестимесячный срок действия договора. АО возражало против возврата суммы займа, ссылаясь на то, что оно было вправе использовать товары, заложенные банку, поскольку сторонами был избран не твердый залог, а залог в обороте. Кроме того, заемщик полагал, что в случае расторжения договора он обязан уплатить проценты только за период, предшествовавший возврату денежных средств. Не придя к соглашению, стороны обратились в арбитражный суд.

В каких случаях кредитор имеет право досрочно взыскать сумму (кредита)? Кто прав в данном споре?

 

Задача 2.

   Одна коммерческая организация передала другой в возмездное пользование рельсовый строительный кран. При передаче кран видимых де-Аектов не имел, однако из договора вытекало, что кран уже был до этого в употреблении. В процессе эксплуатации кран упал и повредил шесть на­ходившихся на стоянке легковых автомобилей. Причиной аварии явились изношенные механизмы крана, а также нарушение крановщиком правил техники безопасности. Арендатор возместил причиненный владельцам автомобилей ущерб и, в свою очередь, потребовал у арендодателя соот­ветствующей компенсации. Арендодатель возражал против этого, ссыла­ясь на наличие вины арендатора, которая исключает его ответственность. К тому же, по мнению арендодателя, поскольку в договоре аренды не был определен размер арендной платы, его вообще следует признать незаклю­ченным либо применить правила о договоре безвозмездного пользования (ссуды).

    Решите дело. Изменится ли решение, если в аренду был передан компрессор, который в процессе работы взорвался?

Задание. Заполните таблицу, сравнив виды договора лизинга.

Финансовый лизинг

Оперативный лизинг

Вариант 6.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Л, М и Ч)

 

Теоретические вопросы:

1. Права и обязанности сторон по договору аренды.

3. Договор дарения и его виды.

3. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ.

 

Задача 1.

По договору, заключенному между АО «Стройсервис» и индивидуаль­ным предпринимателем Федоровым, общество обязалось передать по­следнему грузовой автомобиль «Вольво» в обмен на трехкомнатную квартиру, принадлежащую Федорову. Однако вместо шведского грузови­ка Федорову был предложен подержанный автомобиль «Камаз» с прице­пом. Учитывая, что цена «Камаза» значительно ниже цены квартиры, Фе­доров согласился принять его при условии, что общество доплатит ему 100 тыс. руб. Соответствующая договоренность была оформлена допол­нением к первоначальному договору.

Впоследствии АО отказалось от уплаты 100 тыс. руб. и потребовало от Федорова возврата «Камаза», ссылаясь на то, что договор поставки, за­ключенный сторонами, не предусматривал существенного условия о сро­ке исполнения и, значит, не может считаться заключенным. Федоров воз­разил, что стороны первоначально заключили договор мены, для которого срок не является существенным условием, а сама по себе денежная допла­та не превращает договор мены в куплю-продажу или поставку. Возник­ший спор был передан на рассмотрение арбитража. Решите дело.

 

Задача 2.

      Между Долговой и Сомовым заключен договор пожизненной ренты, в соответствии с которым Долгова бесплатно передала под выплату ренты принадлежащий ей жилой дом Сомову, а последний обязался ежемесячно выплачивать Долговой до ее смерти ренту в размер пяти минимальных размеров оплаты труда. Через три года в результате возникшей ссоры Сомов толкнул Долгову, которая при падении получила ушиб головного мозга и через несколько дней скончалась в больнице. Приговором суда Сомов признан виновным в неосторожном убийстве Долговой.

      Наследники  Долговой потребовали возврата жилого дома, переданного под выплату пожизненной ренты. Адвокат Сомова указал на то, что закрепленный главой 33 ГК правила о договоре ренты не предусматривают такого основания прекращения права собственности плательщика ренты, как смерть получателя ренты. Кроме того, смерть Долговой наступила из – за неосторожных действий Сомова, который не имел намерения лишить Долгову жизни. Решите дело.

Вариант 7.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Н, О и Ц)

 

Теоретические вопросы:

1. Договор мены.

2. Договор поставки товаров.

3. Договор продажи недвижимого имущества.

 

Задача 1.

Спортивная школа заключила договор с заводом-изготовителем о по­купке санитарно-технического оборудования с обязательством доставки и предварительной оплатой в размере 50% стоимости товара. Срок испол­нения определен в один месяц. В договоре не было указано, является ли он договором поставки или купли-продажи.

Через неделю после заключения договора директор спортивной шко­лы, придя утром на работу, обнаружил, что во дворе школы выгружены душевые кабины, причем в количестве, превышающем установленное до­говором. Предусмотренный договором срок доставки наступал только че­рез три недели, а ремонт здания школы находился в такой стадии, что ус­тановка кабин была невозможна. Руководитель строительной организа­ции, производившей ремонт школы, предложил директору школы про­дать ему все завезенные душевые кабины. Директор решил обсудить с юристом вопрос о том, сможет ли он в данном случае потребовать от за­вода-изготовителя доставки всего предусмотренного договором оборудо­вания в установленный договором срок.

Какие разъяснения ему следует дать? Какие нарушения своих обязан­ностей по договору допустил продавец и какие действия мог и должен был предпринять покупатель? Может ли спортивная школа потребо­вать от продавца возмещения расходов на охрану завезенных досрочно душевых кабин во дворе школы?

 

Задача 2.

Ларионов и Вершинин приобрели в магазине по электрообогревателю отечественного производства одной и той же модели. Через шесть меся­цев в квартире Ларионова произошел пожар, выгорел пол в одной из ком­нат, была испорчена мебель и домашние вещи. Причиной пожара оказа­лась неисправность обогревателя, имеющего производственный дефект в виде плохой изоляции нагревательных элементов. Ларионов решил обра­титься с иском о возмещении причиненного вреда к магазину, но оказа­лось, что магазин, где был куплен обогреватель, ликвидирован.

Имеет ли право Ларионов обратиться с иском о возмещении причи­ненного вреда к предприятию-изготовителю, и если имеет, то в течение какого срока?

Узнав о случившемся с Ларионовым, Вершинин решил вернуть свой обогреватель предприятию-изготовителю.

Вправе ли он сделать это, если и у его обогревателя обнаружится производственный дефект? На какую денежную сумму вправе рассчиты­вать Вершинин с учетом того, что за этот период обогреватели подо­рожали на 20%, а своим обогревателем Вершинин пользовался в течение трех месяцев? Изменится ли решение, если будет установлено, что

предприятие-изготовитель установило для электрообогревателей гаран­тийный срок в три месяца?

 

Задание. Заполните таблицу.

 

Договор мены

Договор купли-продажи

Понятие договора

 

 

Субъекты

 

 

Специфические условия договора

 

 

 

Вариант 8.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на П, Р и Ш)

 

Теоретические вопросы:

1. Виды договора розничной купли продажи.

2. Договор аренды предприятий.

3. Договор пожизненного содержания с иждивением.

 

Задача 1.

    В мае Проскуров продал принадлежащий ему мотоцикл Романкову. В ноябре того же года Романков обнаружил, что люлька мотоцикла пришла в состояние полной негодности. Как выяснилось, Проскуров перед прода­жей заменил люльку на продаваемом мотоцикле на старую, которую тща­тельно залатал и покрасил. Романков потребовал расторжения договора и возврата ему покупной цены. Проскуров ссылался на то, что если бы люлька была новой, он назначил бы за мотоцикл значительно большую цену. Кроме того, по его мнению, Романков пропустил срок для предъяв­ления требования о недостатках проданного товара. Тогда Романков обра­тился в суд, но судья не принял от него исковое заявление, сославшись на пропуск срока обнаружения недостатков проданного товара.

Решите спор. Какие последствия наступят, если из-за наличия дефек­тов в мотоцикле Романков попал в аварию и получил травму?Изменится ли решение, если Романков приобрел мотоцикл в комисси­онном магазине, торгующем подержанными товарами?

 

Задача 2.

Климов купил у Федорова корову. Вскоре Климов убедился, что при­обретенная им корова больна. Ветеринарный врач, к которому Климов обратился за помощью, посоветовал прирезать корову. Когда корову при­резали, то в ее желудке нашли иголку. По заключению врача корова забо­лела до продажи ее Федоровым. Продав мясо зарезанной коровы и под­считав убытки, Климов обратился к Федорову с требованием их возме­стить. Однако Федоров отказался удовлетворить требование Климова, ут­верждая, что он продал здоровое животное и, во всяком случае, ему ниче­го не было известно о ее болезни. Кроме того, он сослался на то, что Кли­мову следовало заявить о болезни коровы немедленно после обнаружения заболевания. Климов указывал, что, не зная причины заболевания коровы, он не имел основания заявлять претензии продавцу, а когда корова была прирезана, надо было сразу же заняться реализацией мяса и выяснить раз­мер убытков. Поэтому Климов считает, что он своевременно заявил пре­тензию Федорову.

Как разрешить спор?

 

Вариант 9.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Щ, Э, Ю и Я)

 

Теоретические вопросы:

1. Договор подряда.

2. Договор розничной купли продажи.

3. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.

 

Задача 1.

Между сторонами был заключен договор аренды транспортного средства сроком на три года с правом выкупа сданного в наем имущества, стоимость которого определена в размере 900 000 руб. Арендные платежи подлежат уплате арендатором один раз в полгода в течении трех лет (шесть платежей). После внесения последнего арендного платежа автотранспортное средство переходит в собственность арендатора. Невнесение очередного платежа в размере 150 000 рублей послужило основанием для предъявления иска о расторжении договора и возврата имущества. В своих возражениях на иск ответчик, уплативший с учетом предыдущих платежей более половины стоимости имущества, на основании п.3 ст.609 и ст.624 полагал, что применению подлежит п.2 ст.489 и поэтому у него нельзя истребовать имущество.

Решите дело.

 

Задача 2.

Хладокомбинат обратился с иском к перевозчику — Управлению Мос­ковской железной дороги и к поставщику — мясокомбинату о взыскании с надлежащего ответчика стоимости недостающего мяса. Груз прибыл в ис­правном вагоне, но без пломбы грузоотправителя. При его вскрытии ока­залось, что вагон загружен до полной вместимости, и недостающее коли­чество груза вместиться не могло. Мясо (туши) порезов и других повреж­дений не имело. Эти обстоятельства были подтверждены экспедитором мясокомбината и отражены в коммерческом акте.

Кто должен нести ответственность за недостачу груза? Изменит­ся ли решение, если вагон, загруженный отправителем, прибыл на стан­цию назначения в исправном состоянии и за его пломбами?

 

Задание. Заполните таблицу.

 

Постоянная рента

Пожизненная рента

Срок

 

 

Предмет

 

 

Субъекты

 

 

Специфические условия договора

 

 

 

8 Семестр

 

Вариант 1.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на А, Б и С)

 

Теоретические вопросы:

1. Общие положения ответственности за причинения вреда.

2. Принятие наследства

3. Публичное обещание награды.

 

Задача 1.

   Индивидуальный предприниматель Лидия Загуменнова обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Жилищная управляющая компания» о взыскании 68 681 руб. возмещения ущерба, причиненного сходом снега с крыши дома и повреждением в результате этого световой рекламы.

Исковые требования были удовлетворены в заявленной сумме, но исполнить судебное решение оказалось невозможным по причине смерти Лидии Загуменновой. Ее сын, Игорь Загуменнов, как единственный наследник по закону, обратился в арбитражный суд с заявлением о замене взыскателя.

Будет ли удовлетворено требование сына? Входят ли в состав наследства присужденные судом денежные средства? Возможно ли по условиям задачи процессуальное правопреемство? Какое решение должен принять арбитражный суд?

 

Задача 2.

Шофер автобазы Борисов во время следования по Киевскому шоссе нарушил правила движения, что привело к столкновению с автомашиной, принадлежащей гражданину Зайцеву. Поскольку авария произошла по вине Борисова, он согласился добровольно отремонтировать повреждения автомашины Зайцева в гараже автобазы. С этой целью он договорился с работниками автобазы Павловым и Волковым о том, что они отремонти­руют машину Зайцева во внерабочее время. Однако, когда ремонт автома­шины был закончен, Борисов отказался уплатить обусловленную сумму, сославшись на то, что за вред, причиненный столкновением автомашин, должна отвечать автобаза как владелец источника повышенной опасно­сти. Павлов и Волков предъявили к нему иск о взыскании обусловленной в договоре суммы за ремонт автомашины. Суд привлек в качестве надлежащего ответчика автобазу и взыскал с нее эту сумму как с владельца источника повышенной опасности, кото­рым был причинен вред Зайцеву. Правильно ли поступил суд?

Задача 3.

При жизни в собственности Николая Логинова находились две квартиры. Одна по адресу – г. Ижевск, ул. Союзная, 37-12, другая по адресу – г. Ижевск, ул.Удмуртская, 236-21.

В трехкомнатную квартиру по ул.Союзной, 37-12, завещатель вселил свою старшую дочь Киру Костяшкину с семьей.

После смерти Николая Логинова было обнаружено завещание, по условиям которого все имущество умершего, в том числе квартира по адресу: г. Ижевск, ул.Удмуртская, 236-21 было завещано младшей дочери Розалии Мартемьяновой.

Кира Костяшкина обратилась с иском о толковании завещания к Розалии Мартемьяновой. Истец считала, что Николай Логинов в завещании не случайно указал только одну квартиру и просила суд вынести решение о толковании завещания со смыслом, что квартира по адресу: г. Ижевск, ул.Союзная, 37-12 не включена в завещание.

Какое решение вынесет суд? Кто является субъектом толкования? Приведите другие примеры исков о толковании завещания.

 

Вариант 2.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на В, Г и Т)

 

Теоретические вопросы:

1. Субъекты наследственного права.

2. Недействительность завещания.

3. Публичный конкурс.

 

Задача 1.

Гражданин Листков завещал все свое имущество своей супруге Татьяне, с которой состоял во втором браке, и несовершеннолетней дочери (15 лет) Надежде от первого брака.

Бывшая супруга наследодателя Окунева предъявила иск о признании ее наследницей части имущества с целью погашения дальнейших выплат по алиментам, выплачиваемых Листковым по решению суда в пользу несовершеннолетней дочери Надежды.

Кроме того, она заявила требование о возврате 80 тыс.руб., взятых у нее в долг Листковым и об уплате процентов на эту сумму по ст. 395 ГК РФ. Суду был представлен договор займа, по условиям которого денежные средства должны быть возвращены не позднее 10 апреля текущего года, ответственности за несвоевременный возврат суммы займа установлено не было. В ходе судебного разбирательства было установлено, что смерть Листкова наступила 15 октября этого же года, а наследники приняли наследство спустя 1,5 месяца после открытия наследства.

Татьяна против иска возражала, указывая на то, что: 1) о долге Окуневой ей ничего неизвестно; 2) наследники не должны уплачивать проценты, начисляемые при неисполнении денежного обязательства.

Какое, по вашему мнению, должно быть решение суда по искам Окуневой? Каковы особенности привлечения наследников к ответственности по долгам наследодателя? Вправе ли будет несовершеннолетняя Надежда самостоятельно распоряжаться полученным наследством?

 

Задача 2.

   Дудкин, встретив своего зятя Сенина, находившегося в сильной степе­ни алкогольного опьянения, пытался увести его домой. Однако Сенин стал сопротивляться, вырвался от тестя и пытался убежать, но тесть до­гнал его и схватил за руки. Сенин споткнулся, стал падать и потянул за собой Дудкина. Оба упали на землю. Дудкин, падая, попал коленом в об­ласть груди и живота Сенина и, имея вес более 120 кг, причинил Сенину (щуплого телосложения) тяжкие телесные повреждения в виде перелома ребра и массивного разрыва печени, от которых Сенин умер. Мать Сени­на (56 лет) предъявила к Дудкину иск о возмещении ущерба, причиненно­го смертью кормильца. Подлежит ли иск удовлетворению?

Задача 3.

Наталья и Андрей Кривцовы, будучи индивидуальными предпринимателями, взяли по договору аренды нежилое помещение для складских целей. В период срока действия договора Андрей Кривцов умер.

Узнав о его смерти, арендодатель отказал Наталье Кривцовой в продлении договорных отношений, несмотря на то обстоятельство, что договор вообще не устанавливал каких-либо правовых последствий на случай смерти арендатора. Наталья Кривцова обратилась в суд с иском о признании права аренды на нежилое помещение.

Допускается ли правопреемство прав и обязанностей арендатора? Каким образом может быть решен вопрос о замене арендатора?

Какое решение должен вынести суд, если Наталья является единственным наследником по закону после смерти брата? Изменится ли решение, если в круг наследников по закону будут входить жена и ребенок Андрея Кривцова, не занимающиеся бизнесом?

 

Вариант 3.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Д, Е и У)

 

Теоретические вопросы:

1. Причинение вреда источником повышенной опасности.

2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

3. Наследование земельных участков.

 

Задача 1.

После смерти Алексея Никифорова к нотариусу обратились его бывшая супруга Таисия Иннокентьева, его мать Владлена Никифорова и Геннадий Круглов, которому наследодатель два месяца тому назад в драке нанес тяжелые телесные повреждения. Суть требований указанных лиц сводилась к следующему.

Таисия Иннокентьева претендовала на половину имущества Алексея Никифорова как жена, нажившая это имущество совместно с умершим, но не успевшая разделить его при жизни Никифирова. В доказательство обоснованности своих требований она предъявила вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака и о разделе совместного имущества.

   Геннадий Круглов просил возместить долг Алексея Никифорова, образовавшийся в связи с причинением умершим ему вреда во время драки, инициатором которой был наследодатель. В доказательство он предъявил копию искового заявления, которое он собирается представить в суд в ближайшее время.

Владлена Никифорова возражала против притязаний Таисии Иннокентьевой и Геннадия Круглова, мотивируя это тем, что решение суда о расторжении брака ее сына и невестки и о разделе совместного имущества вступило в законную силу еще при жизни умершего, а значит, она не вправе претендовать на половину совместно нажитого имущества как супруга. Требования Геннадия Круглова не могут быть удовлетворены, поскольку 1) он не является наследником; 2) имущественные обязанности, связанные с личностью, не входят в состав наследства.

Кроме того, Владлена Никифорова предъявила нотариусу вступившее в законную силу судебное решение о присуждении сумм в счет компенсации морального вреда, причиненного Алексею Никифорову распространением сведений, порочащих его честь и достоинство, и поинтересовалась, вправе ли она требовать взыскания присужденных сумм.

Определите основание возникновения, круг субъектов и объекты наследственного правоотношения в данной задаче. Подлежит ли разделу имущество Никифорова в соответствии с решением суда о расторжении брака и о разделе имущества? Сохранилось ли за Кругловым право на возмещение вреда, причиненного его здоровью Никифоровым? Вправе ли Никифорова требовать взыскания присужденных сумм в счет компенсации морального вреда? Имеет ли значение то, что решение суда по данному вопросу состоялось еще при жизни наследодателя?

 

Задача 2.

По решению суда Голубев И.Н., житель деревни Ушки, выплачивал алименты на содержание своего малолетнего сына Ивана. Как впоследст­вии (по многочисленным жалобам И.Н. Голубева) выяснилось, действи­тельным отцом ребенка и надлежащим ответчиком по делу является его однофамилец, проживавший в соседней деревне Ушаки. При вынесении решения и выписке исполнительного листа была допущена ошибка в на­звании деревни (вместо деревни Ушаки указана деревня Ушки).

Голубев И.Н. предъявил к суду иск о возмещении сумм, взысканных с него в качестве «алиментов», расходов, связанных с многократными по­ездками в суд, и утраченного в связи с этим заработка, а также компенса­ции причиненного ему морального вреда. Подлежат ли требования Голубева И.Н. удовлетворению? Как дол­жно быть разрешено это дело?

Задача 3.

После смерти Алуфьевой, жительницы поселка, осталась квартира. Администрация муниципального района в лице своего представителя обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Нотариус отказал в выдаче свидетельства по следующим основаниям: 1) у гр.Алуфьевой есть дети, которые проживают в Прибалтике, хотя точный адрес их неизвестен; 2) для приобретения прав на выморочное имущество необходимо обращаться с соответствующим иском в суд, а только потом к нотариусу; 3) администрация района не является компетентным органом на принятие выморочного имущества.

Не согласившись с указанным отказом, администрация обратилась в суд с требованием о признании отказа нотариуса незаконным. Судом было установлено, что с момента смерти Алуфьевой прошло уже более четырех лет.

   Проанализируйте доводы нотариуса. Какое решение должен вынести суд?

 

Вариант 4.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Ж, З и Ф)

 

Теоретические вопросы:

1. Наследование по закону.

2. Завещательный отказ.

3. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

 

Задача 1.

   Старший лейтенант внутренних войск РФ Дмитрий Желтышев при проведении спецоперации был тяжело ранен. В госпитале 10 апреля ему сделали две сложные операции, после чего жизнедеятельность его организма поддерживалась с помощью специальных аппаратов искусственного дыхания и кровообращения. Однако через 14 дней (24 апреля) сердце Дмитрия остановилось и врачи констатировали факт смерти. Из тела Дмитрия Желтышева было произведено изъятие почек, на что согласие супруги и других родственников получено не было.

В г. Ижевске, являвшемся постоянным местом жительства Дмитрия Желтышева, у него осталось имущество, в том числе квартира, приобретенная им до брака, стоимостью 1 млн. 300 тыс. руб. и дом стоимостью 700 тыс. руб., перешедший к нему по наследству от умершей матери. В квартире проживали его жена Евгения и дочь Соня, 5 лет. Дом находился в г. Армавире, и в нем проживала по договору найма семья Филиппенко.

Каков порядок определения момента смерти гражданина? Какой документ удостоверяет факт смерти Желтышева? Определите время и место открытия наследства умершего Желтышева. Возможно ли изъятие тканей и (или) органов у умершего? Укажите субъектов наследственного правоотношения и перечислите объекты наследственного правопреемства по данной задаче. Прекращается ли договор найма жилого дома смертью наймодателя?

 

Задача 2.

   Супруги Николай и Евгения Меньшиковы во время поездки из г. Ижевска в г. Чайковский попали в автомобильную катастрофу. Николай Меньшиков от полученных травм скончался на месте, а его супруга Евгения Меньшикова с травмой головы на попутном автомобиле была доставлена в г. Чайковский, где скончалась, не приходя в сознание.

Николай Меньшиков умер 11 ноября в 23 ч. 20 мин. по местному времени. Евгения Меньшикова умерла на следующий день 12 ноября в 0 ч. 40 мин. по местному времени, находясь в другом часовом поясе.

После смерти супругов Меньшиковых остался дом в г. Ижевске, в котором кроме них проживали родители Евгении Меньшиковой и их дети – Настя, 10 лет, и Артем, 14 лет. Кроме того, у Николая Меньшикова осталась однокомнатная квартира в г. Сарапуле, доставшаяся ему по наследству после смерти его родителей.

Можно ли отнести к коммориентам супругов Меньшиковых? Определите время и место открытия наследства после смерти супругов Меньшиковых? Кто из лиц, указанных в задаче, может быть призван к наследованию после смерти супругов Меньшиковых? Изменилось бы решение задачи, если бы Евгения Меньшикова умерла 12 ноября в 0 ч.40 мин., а Николай Меньшиков – 12 ноября в 23 ч.20 мин.? Определите круг наследников и их доли в первоначальном и измененном варианте решения задачи.

 

Задача 3.

Васин приобрел в магазине цветной телевизор «Радуга» с гарантией его исправной работы два года. Через два с половиной года после покуп­ки произошло самовозгорание телевизора, ставшее причиной пожара в квартире Васина. В результате пожара сгорела вся мебель Васина, а в квартире необходимо было произвести капитальный ремонт.

При тушении пожара в квартире Васина вода проникла в нижераспо­ложенную квартиру Быкова, залила потолок и стены, в результате чего отвалилась часть штукатурки, а обои пришли в негодное состояние. По заключению экспертизы, нарушений со стороны Васина и членов его семьи в пользовании телевизором допущено не было, а возгорание теле­визора произошло вследствие использования в его конструкции нетермо­стойких материалов.

Васин и Быков предъявили к магазину по продаже телевизоров иск о возмещении причиненного им вреда. Возражая против предъявленных к нему требований, магазин указал, что в причинении Васину самовозгора­нием телевизора вреда, во-первых, нет его вины, а, во-вторых, за пределами гарантийного срока он вообще не несет ответственности за недостатки проданной вещи. Что же касается требований Быкова, то ущерб ему при­чинен не самовозгоранием телевизора, а тушением пожара в квартире Васина, поэтому свои требования он должен предъявить к пожарной ко­манде. Кто и в каком порядке должен возместить ущерб, причиненный Васи­ну и Быкову?

Вариант 5.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на И, К и Х)

 

Теоретические вопросы:

1. Закрытое завещание.

2. Права супруга при наследовании.

3. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг.

 

Задача 1.

   Гражданин Андрей Долгов умер, не оставив завещания. Вскоре к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились: мать наследодателя — Евлампия Долгова, его единственный родной брат Игорь Долгов и племянница Елена Ежова, являвшаяся дочерью единственной сестры умершего Долгова, смерть которой от несчастного случая произошла задолго до смерти Андрея.

Нотариус затребовал от указанных лиц доказательства открытия наследства, принадлежности наследственного имущества наследодателю, а также документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем.

Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц нотариусу были представлены решение суда о лишении родительских прав матери умершего, вынесенного задолго до смерти Долгова и приговор суда, вступивший в законную силу в отношении родного брата, Игоря Долгова, за нанесение телесных повреждений на почве ревности Андрею Долгову.

В дальнейшем нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на квартиру и гараж, поскольку выяснилось, что в принадлежащей наследодателю квартире были произведены переустройство и перепланировка без соблюдения установленного законом порядка, а гараж является самовольной постройкой.

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной задаче? Кто является субъектами наследственного правоотношения? Правомерны ли по условиям задачи требования нотариуса при обращении наследников и действия нотариуса при оформлении наследственных прав? Какие действия должны быть совершены наследниками для получения свидетельства о праве на наследство на спорные объекты? Какие требования в суд могут быть заявлены?

 

Задача 2.

   Ученики начальной школы Семен (9 лет) и Борис (10 лет) организова­ли в классе игру: бросали в пол и в классную доску «стрелы» (иглы, при­вязанные к карандашам). Одна из неудачно брошенных Борисом «стрел» попала в глаз ученику того же класса Мухину Мише, что привело к уда­лению глаза и длительному лечению Миши. Отец Миши предъявил иск к родителям Бориса и к школе о возмеще­нии вреда: расходы на лечение Миши, в том числе стоимость глазного протеза, и на репетитора, которого пришлось нанять, чтобы Миша не от­стал в учебе.

Суд взыскал требуемые суммы с родителей Бориса и классного руко­водителя школы солидарно, сославшись на то, что классный руководи­тель не осуществляла должного надзора за поведением учеников в классе во время перемены, а родители Бориса плохо воспитывали сына. В деле имелись:

   а) приказ директора школы, которым классному руководителю был объявлен выговор за безответственность, проявленную в работе с детьми, и непринятие мер к прекращению опасной игры;

   б) характеристика школы на Бориса, в которой отмечались его при­мерное поведение на протяжении всех лет обучения в школе, хорошая ус­певаемость и послушание. Никаких претензий к нему не предъявлялось и по месту жительства.

Родители Бориса и школа обжаловали решение суда. Как следует разрешить это дело?

Задача 3.

После смерти Алексея Налимова, не оставившего завещание, открылось наследство, на которое претендовали его жена, Зинаида, дочь Валерия, 18 лет, брат Виктор Налимов, 40 лет. Помимо них к нотариусу с заявлением о принятии наследства обратилась Анна Большакова в интересах своего несовершеннолетнего сына, Александра, брак с которой также был зарегистрирован.

Узнав об этом, Зинаида Налимова подала в суд иск о признании брака своего мужа с супругой от второго брака недействительным. При рассмотрении дела было установлено, что после рождения дочери Валерии Алексей Налимов уехал в г. Санкт-Петербург. При получении нового паспорта в связи с кражей прежнего он скрыл факт женитьбы и женился на Анне Большаковой. Однако свои отношения с первой женой не прерывал, помогал деньгами и при каждом посещении говорил о том, что не может ее взять с собой, поскольку проживает в заводском общежитии.

Имеются ли основания для признания судом брака Алексея Налимова с Анной Большаковой недействительным? По каким основаниям может быть оспорен брак наследниками? Вправе ли Анна Большакова требовать своей доли в имуществе Алексея Налимова, нажитого в период совместного проживания с ним? Кто из наследников погибшего должен быть призван к наследованию и в каких долях они будут наследовать его имущество? Определите место открытия наследства.

 

Вариант 6.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Л, М и Ч)

 

Теоретические вопросы:

1. Завещательное возложение.

2. Сроки и способы принятия наследства.

3. Ответственность за совместно причиненный вред.

 

Задача 1.

Громов предъявил иск о возмещении вреда, причиненного ему в ре­зультате наезда автомашины, принадлежащей Звереву. Отказывая в иске, суд указал на то, что несчастный случай был вызван грубой неосторожно­стью самого потерпевшего, который, будучи в нетрезвом состоянии, бе­гал по проезжей части дороги, пытаясь поймать попутную машину. Со стороны Зверева нарушений Правил дорожного движения, по заключе­нию органов ГИБДД, допущено не было. Громов появился в непосредст­венной близости от автомашины, которой управлял Зверев и, несмотря на принятые последним меры по экстренному торможению, Громов был сбит и попал под заднее колесо автомашины.

   Громов, считая, что только умысел потерпевшего в соответствии со ст. 1083 ГК освобождает от ответственности за вред, причиненный источ­ником повышенной опасности, обжаловал это решение суда. Подлежит ли жалоба Громова удовлетворению?

 

Задача 2.

В 2010 г. Егор Шерхин составил завещание, согласно которому принадлежавшую ему двухкомнатную квартиру и дачу в пригороде, оставлял своей внучке Елене Норкиной, 30 лет, жившей отдельно от него со своей семьей. При этом он обязывал ее предоставить Зинаиде Кузнецовой, 60 лет, двоюродной сестре завещателя, право пожизненного пользования дачей.

В 2011 г. Егор Шерхин составил второе завещание, согласно которому оставлял двухкомнатную квартиру своей младшей дочери Ирине Шерхиной, 40 лет, жившей вместе со своей матерью — разведенной супругой завещателя. Ирина Шерхина постоянно навещала отца, а когда тот заболел воспалением легких, ухаживала за ним.

Оба завещания, как в пользу Елены Норкиной, так и в пользу Ирины Шерхиной, были удостоверены нотариусом.

В 2012 г. Егор Шерхин, находясь в больнице, под влиянием уговоров Зинаиды Кузнецовой, составляет завещание на дачу в ее пользу. Завещание удостоверил лечащий врач Шерхина во время очередного осмотра.

После смерти Егора Шерхина между его наследницами возник спор.

Требуется ли для составления нового завещания отмена ранее составленных завещаний? Какие завещания Егора Шерхина действительны? Как решить спор между наследниками? Какой вид специального завещательного распоряжения имел место по условиям задачи?

 

Задача 3.

При усыновлении Саши Глебова (3 года) по просьбе кровной бабушки мальчика Галины Глебовой были сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности усыновленного по отношению к родственникам отца Саши Глебова, умершего в автомобильной катастрофе. Ребенок был усыновлен супругами Аршинниковыми.

В 2005 г. умерла бабушка Саши — Галина Глебова. У нее остался собственный кирпичный дом, состоящий из трех комнат и кухни. Завещание она не оставила. К этому времени Саше исполнилось 13 лет.

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Галины Глебовой обратились ее родственники: племянница — Вероника, брат — Тимофей и от имени Саши — его усыновительница — Александра Аршинникова, доказавшая нотариусу, что Саша является кровным внуком погибшей и имеет право на долю ее наследства.

Вправе ли был суд сохранить родственные отношения Саши Глебова родственниками умершего отца? Кто из лиц, подавших нотариусу заявления о принятии наследства, должен быть призван к наследованию имущества Галины Глебовой?

 

Вариант 7.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Н, О и Ц)

 

Теоретические вопросы:

1. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.

2. Наследование выморочного имущества.

3. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.

 

Задача 1.

Игорь Воронов, скалолаз-любитель, собрал группу близких по духу ребят и отправился на Кавказ. При очередном спуске с горы произошел несчастный случай. Игорь получил тяжелые травмы позвоночника и конечностей. В ожидании приезда скорой помощи Игорь составил завещание на листке шариковой ручкой в блокноте. В нем он указал, что все свое имущество завещает Светлане Жуковой, с которой совместно проживал и их общему двухлетнему сыну (Аркадию). Брак с ней не был зарегистрирован. Это завещание было также подписано двумя друзьями Игоря.

Вскоре к нотариусу с заявлением о принятии наследства обратились мать Игоря, 56 лет, работающая пенсионерка, помощь которой оказывал умерший время от времени; отец Игоря, 59 лет; бывшая супруга от первого брака в интересах сына Игоря – Дениса Воронова (17 лет, учащийся ВУЗа).

Имеет ли юридическое значение завещание, написанное Игорем Вороновым? Какие действия и до истечения какого срока может предпринять Светлана Жукова? С какого дня начинает исчисляться срок для принятия наследства Игоря Воронова? Кто будет призван к наследованию после смерти Игоря Воронова?Изменится ли решение задачи, если завещание было составлено перед неудачным спуском с горы? Изменится ли решение задачи, если Игорь Воронов, будучи участником Российской Антарктической экспедиции, погиб в Антарктике и его завещание было удостоверено начальником российской антарктической станции?

 

Задача 2.

Антонов, шофер Артемовского рудника, вместе с группой других ра­ботников, в том числе Борисова, был направлен на машине рудника в слу­жебную командировку. В пути следования к месту назначения на одной из остановок на почве ссоры при распитии спиртных напитков Борисов выстрелом из револьвера, которым он был снабжен администрацией руд­ника для охраны сопровождаемого груза, убил Антонова. Жена погибше­го обратилась в суд с иском к руднику о возмещении вреда, причиненного гибелью кормильца, на иждивении которого, кроме истицы, находились двое детей — сын 15 лет и дочь 10 лет.

Подлежит ли это требование удовлетворению?

В каком порядке рассматриваются споры о возмещении вреда, причи­ненного увечьем, иным повреждением здоровья или гибелью кормильца, связанными с исполнением трудовых обязанностей?

 

Задача 3.

С заявлениями о принятии наследства к нотариусу после смерти Леонарда Елизарова обратились:

жена погибшего — Виктория Елизарова;

мать погибшего — Надежда Елизарова, 54 года, проживавшая отдельно от него, но находящаяся на его иждивении;

отец первой жены погибшего Степан Сотейников, 70 лет, проживавший вместе с ним после развода с его дочерью и находившийся на его полном иждивении в течение 2 лет до смерти наследодателя;

жена от первого брака погибшего Любовь Елизарова, которой он платил алименты на ребенка в течение двух лет со дня рождения ребенка до своей смерти;

сестра погибшего Мария Алферова, 50 лет;

тетя погибшего Валентина Галкина, 70 лет.

Кто из указанных в задаче лиц должен быть призван к наследованию имущества Леонарда Елизарова?

Вариант 8.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на П, Р и Ш)

 

Теоретические вопросы:

1. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.

2. Право отказа от наследства.

3. Основания компенсации морального вреда.

 

Задача 1.

   Предприниматель Яков Лесницкий, 73 года, любитель конных скачек, составил завещание, включив в него пункт, согласно которому на одного из наследников — Кирилла Видова — возлагалась обязанность содержать принадлежащего завещателю двухлетнего гнедого жеребца Молния, а по достижении им трехлетнего возраста в подготовленном состоянии выставлять на ежегодные дерби для участия в скачках с наездником Аркадием Котовым. Для содержания жеребца Видову были завещаны конюшня и необходимые денежные средства.

После смерти Лесницкого, Кирилл Видов, приняв наследство, не заботился о надлежащем уходе за конем и отказывался предоставлять его для тренировок Аркадию Котову. Аркадий Котов обратился в суд с иском к Кириллу Видову, требуя от него исполнения воли завещателя.

Вправе ли был Яков Лесницкий возлагать на Кирилла Видова обязанность по содержанию жеребца Молния в целях подготовки его к участию в ежегодных дерби? Как называется такое распоряжение? Требовалось ли для этого согласие Кирилла Видова? С каким иском в суд обратился Аркадий Котов? Какое решение должен вынести суд?

 

Задача 2.

Полицейский дорожного отдела полиции Демин незаконно задержал гражданина Иванова и потребовал от него предъявить документы. По­скольку Иванов отказался выполнить требования Демина, последний при­менил к нему физическую силу и повредил ему руку, в результате чего Иванов два месяца находился на излечении.

За свои незаконные действия Демин был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Иванов обратился к знакомому ему студенту юридического факульте­та с просьбой разъяснить, как и к кому он может предъявить требование о возмещении причиненного ему вреда. Студент разъяснил, что вред, при­чиненный незаконными действиями должностных лиц органов дознания (а отдел полиции — тоже орган дознания), возмещает государство. Поэто­му Иванову следует предъявить иск о возмещении причиненного ему ущерба к финансовому органу местной администрации. Послушав сту­дента, Иванов предъявил иск к финансовому отделу.

При рассмотрении дела суд привлек в качестве соответчика милицио­нера Демина и взыскал с него указанную в исковом заявлении сумму. Де­мин обжаловал это решение суда.

Какое определение должна вынести кассационная инстанция и как следует решить дело по существу?

 

Задача 3.

Писатель Аркадий Звоницын, 80 лет, будучи гражданином Российской Федерации, с 1992 года проживал в Австрии в г. Вене. После его смерти осталось следующее имущество:

кирпичный дом, состоящий из пяти комнат, и земельный участок, на котором он расположен, в г. Ставрополе, в котором жила его двоюродная внучка — Екатерина Жженова;

трехкомнатная квартира в г. Вене;

автомобиль «Пежо» в г. Вене;

денежный вклад в одном из банков в г. Вене.

Перечисленное имущество не было завещано.

К нотариусу г. Ставрополя с заявлениями о принятии наследства Аркадия Звоницына обратились:

его двоюродная внучка — Екатерина Жженова, 19 лет;

его двоюродная тетя — Марта Меньшова, 70 лет, жительница г. Ставрополя, которой погибший в последние три года оказывал существенную помощь в оплате жилья и медицинских услуг;

его бывшая супруга Елизавета Звоницына, 65 лет, проживавшая в г. Ставрополе и ставшая нетрудоспособной через шесть месяцев после расторжения брака, которой он был обязан платить алименты по решению суда, но после отъезда за границу перестал их выплачивать.

Какие обстоятельства свидетельствуют о нахождении лица на иждивении? Кто из лиц, подавших заявление о принятии наследства Аркадия Звоницына, должен быть призван к наследованию? К какой очереди относятся эти наследники? Кто должен вести дело о наследстве Аркадия Звоницына?

 

Вариант 9.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Щ, Э, Ю и Я)

 

Теоретические вопросы:

1. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

2. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости.

3. Особенности наследования предприятий.

Задача 1.

Иванов Иван завещал все имущество своей младшей дочери Ирине Ивановой (40 лет), с которой он проживал в последние годы своей жизни. Завещание было составлено с использованием технических средств, удостоверено приглашенным на дом нотариусом, но ввиду слабого зрения завещателя, по его личной просьбе и в присутствии нотариуса завещание было подписано внучкой Ивана Иванова (20 лет), дочерью Ирины Ивановой.

   Старшая дочь, Сидорова Елена, 50 лет, обратилась в суд с иском к своей сестре, Ирине Ивановой, о признании составленного завещания недействительным. В обоснование иска было указано на нарушение порядка подписания завещания по ряду причин: 1) внучка завещателя, подписавшая завещание, является заинтересованным в получении имущества лицом и в силу п. 2 ст.1124 ГК РФ такое завещание ничтожно; 2) применение технических средств возможно только в помещении нотариальной конторы; 3) завещатель в момент составления завещания не мог понимать значение своих действий и руководить ими (доказательств о чем суду в дальнейшем представлено не было).

Ответчица с иском не согласилась и просила применить срок исковой давности, так как о наличии завещания истица узнала два года назад, на похоронах отца.

Оцените доводы истца и ответчика. Каким должно быть решение суда по иску Сидоровой Елены? Изменится ли решение суда, если иск был подан спустя 10 месяцев после открытия наследства?

Задача 2.

Ночью на Сухова напали двое неизвестных, свалили его на землю, ста­ли избивать и пытались снять с него наручные часы. Защищаясь, Сухов ударил ногой по голове одного из нападавших. Впоследствии было уста­новлено, что нападавшими были Зайцев и Носов.

Зайцев, получивший удар по голове, через несколько дней скончался от кровоизлияния в мозг, а Носов скрылся. Уголовное дело против Сухо­ва было прекращено по тем мотивам, что он действовал в состоянии необ­ходимой обороны.

Жена Зайцева предъявила к Сухову иск о возмещении ущерба, причи­ненного смертью кормильца, на содержание малолетнего сына и расходов на захоронение Зайцева. Какое решение должен вынести суд?

Задача 3.

   После гибели Андрея Колесникова осталось имущество на общую стоимость 2 млн. руб. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились:

1) брат и сестра погибшего, Игорь и Елена Колесниковы;

2) внук погибшего Максим Колесников, который был усыновлен сыном погибшего, Алексеем Колесниковым, умершим ранее своего отца;

3) отец погибшего, Матвей Колесников, 80 лет, проживавший отдельно от наследодателя;

4) фактическая супруга умершего, Инга Тихонова, 55 лет, не состоящая с ним в зарегистрированном браке, проживавшая совместно с наследодателем и за его счет последние три года;

5) дочь Инги Тихоновой, также проживавшая совместно с наследодателем со своей семьей;

6) племянница наследодателя, Кристина Шведова, являющаяся дочерью Игоря Колесникова, которой Андрей Колесников время от времени высылал денежные средства на обучение в университете.

Нотариус отказал в принятии заявлений всем обратившимся лицам.

Правомерны ли действия нотариуса? Определите круг наследников имущества Андрея Колесникова. Каков размер долей призванных к наследованию наследников?

 

9 Семестр

Вариант 1.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на А, Б и С)

 

Теоретические вопросы:

1. Соотношение понятий интеллектуальной собственности и исключительного права.

2. Объекты авторского права.

3. Лицензионный договор.

 

Задача 1.

В 2011 году писатель М. Моисеев опубликовал свой роман «Жизнь с повязкой на глазах». Однако через месяц после опубликования романа М. Моисеев понял, что концепция его романа ошибочна и не соответствует жизненным интересам российского общества, поэтому необходимо его изъять из обращения и доработать.

   М. Моисеев обратился в редакцию издательства, выпустившего в свет роман, с просьбой уничтожить весь тираж. Редакция не возражала, но потребовала от М. Моисеева возмещение причиненных ей убытков, а также упущенной выгоды. М. Моисеев согласился и через газету «Литературные извести» публично объявил об отзыве своего романа.

Каким правом воспользовался М. Моисеев с целью аннулирования тиража своего романа? Обязан ли был М. Моисеев объяснить редакции издательства причины его просьбы об аннулирования тиража романа? Можно ли считать роман М. Моисеева обнародованным? Законны ли требования редакции о возмещении, причиненных убытков?

 

Задача 2.

Авторский коллектив заключил с издательством «СМАРТ» договор об издании учебного пособия по биологии. Издательство провело значительную работу по подготовке пособия к изданию и выплатило авторскому коллективу 70% вознаграждения. Однако в связи с отсутствием у издательства финансовых средств выпуск учебного пособия был передан другому издательству «СКИФ». Вскоре авторы обнаружили пропажу рукописи в издательстве «СКИФ».

Вправе ли было издательство «СМАРТ» без согласия авторского коллектива передавать издание учебного пособия издательству «СКИФ»? К кому авторский коллектив может предъявить требования о защите своих прав?

 

Выберите правильные ответы в каждом из приведенных ниже текстов:

       Объектами авторского права являются:

1. федеральные законы;

2. судебные решения;

3. литературные произведения;

4. фотографические произведения

5. геологические, географические и другие карты;

6. проекты законов.

 

Исключительное право на фонограмму действует, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена запись:

1. пяти лет;

2. 30 лет;

3. 50 лет;

4. 70 лет.

 

Вариант 2.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на В, Г и Т)

 

Теоретические вопросы:

1. Понятие, признаки и виды товарных знаков и знаков обслуживания

2. Соавторство.

3. Промышленный образец, как объект патентного права.

 

Задача 1.

Журналист Машков опубликовал в трех номерах газеты «На страже» очерк о событиях и фактах, имевших место в работе таможенников при досмотре грузов. Через два года кинотеатры стали демонстрировать кинофильм «Контрабанда», снятый по сценарию Вологодского, написанному по сюжету очерка Машкова. Полагая, что написание сценария Вологодским к кинофильму «Контрабанда» является неправомерным, Машков обратился в суд с иском, в котором обвинил Вологодского в плагиате и потребовал возмещения морального вреда. Одновременно Машков в судебном порядке предъявил иск к киностудии, снявшей кинофильм «Контрабанда», с требованием прекратить показ кинофильма без его на это согласия.

К какому виду произведений относится очерк Машкова? Является ли он объектом авторского права? К какому виду произведений относится сценарий Вологодского? Является ли он объектом авторского права? Правомерно ли требование Машкова к Вологодскому и к киностудии?

 

Задача 2.

Скульптор Федоров создал настольную скульптурную композицию и выставил ее на продажу с аукциона. Скульптура представляла собой мраморную статуэтку охотника с собакой на берегу озера. Скульптура была куплена предпринимателем Волгиным, занимающимся созданием и распространением художественных открыток.

Через два года в книжных магазинах и киосках появились цветные открытки с фотоизображением скульптурной композиции Федорова, на оборотной стороне которых автором был указан Волгин.

Посчитав это нарушением своих авторских прав, Федоров обратился в суд с требованием о признании авторства и взыскании дохода, полученного Волгиным за продажу открыток с изображением его скульптурной композиции без его согласия. Волгин возразил в суде, что скульптурную композицию он приобрел на законных основаниях, а изданные им открытки являются его собственным авторским произведением.

К какому виду произведений относится скульптурная композиция Федорова? Является ли она объектом авторского права? Сохранились ли за Федоровым авторские права на созданную им скульптурную композицию после ее продажи? Возникли ли у Волгина авторские права на открытки с изображением скульптурной композиции Федорова? Решите спор.

 

Выберите правильные ответы в каждом из приведенных ниже текстов:

      Принудительная лицензия предоставляется заинтересованному лицу на основании:

1. заключённого договора;

2. закона и наличия судебного решения;

3. по распоряжению работодателя;

4.по решению органов местного самоуправления.

   

      Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях:

1. наследования;

2. реорганизация юридического лица;

3. при обращении взыскания на имущество правообладателя;

4. всё перечисленное в п. 1-3.

 

Вариант 3.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Д, Е и У)

 

Теоретические вопросы:

1. Исключительное право на объекты авторских прав.

2. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау)

3. Правовой режим полезных моделей.

 

Задача 1.

Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на которой изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он использовал холст и краски художника Никитина, который по делам службы на несколько дней отлучился из Дома творчества. Узнав, что на картину пошли его холст и краски, Никитин потребовал передать картину ему. При этом он пояснил, что давно мечтал иметь в своей коллекции картину Рощина — известного пейзажиста и не хочет упускать счастливый случай. По мнению Никитина, картина особенно удалась Рощину, поскольку на нее пошли краски, привезенные Никитиным из Италии и изготовленные по рецептам старых мастеров. Труд Рощина по написанию картины Никитин готов оплатить.

Рощин с этим не согласился и, в свою очередь, выразил готовность оплатить Никитину стоимость красок и холста. Использование не принадлежащих ему холста и красок Рощин объяснил тем, что приехал в Дом творчества с пустыми руками. Увидев, однако, поразивший его зимний пейзаж, он испытал прилив творческих сил и не удержался от искушения написать картину. Поскольку Рощин и Никитин договориться между собой не смогли, спор был передан на решение согласительной комиссии Санкт-Петербургского отделения Союза художников.

   Возможно ли решение спора между художниками?

 

Задача 2.

Композитор Льстецов написал музыку к кинофильму «Аристократ» В связи с отказом киностудии выплатить ему вознаграждение, предусмотренное договором, Льстецов обратился в суд с требованиями а) запретить показ кинофильма, б) взыскать с кинотеатра «Художественный», который получил от киностудии право показа кинофильма вознаграждение за исполнение его музыкального произведения; в) взыскать вознаграждение с телекомпании «ТВ-13», которая показала отрывки из кинофильма «Аристократ» в выпуске новостей культуры.

Кто является автором аудиовизуального произведения? Какой юридический факт, является основанием передачи авторами аудиовизуального произведения исключительных прав на это произведение лицу, осуществившему его производство? В какой момент эти права передаются? Какие дополнительные права имеет ли автор музыки для кинофильма? Как он может их реализовать? Решите спор.

 

Выберите правильные ответы в каждом из приведенных ниже текстов:

      Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации включают:

1. обязательственные права;

2. имущественные права, а также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие);

3. вещные права;

4. право на передачу личных неимущественных прав.

      К охраняемым законом результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации относятся:

1. произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

2.  базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

3. селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения.

4.    все объекты, перечисленные в п.п. 1-3.

Вариант 4.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Ж, З и Ф)

 

Теоретические вопросы:

1. Правовое регулирование фирменных наименований.

2. Правовой режим служебных произведений.

3. Правовое регулирование баз данных.

 

Задача 1.

   Между двумя авторами и театром заключен договор, по которому один из авторов обязался к обусловленному сроку написать либретто, а другой — музыку. Театр принял на себя обязанность поставить спектакль в случае одобрения заказанного произведения. Среди студентов возник спор: что в данном правоотношении является его объектом?

Одни считают, что объектом правоотношения являются действия автора либретто и композитора, взявших на себя обязательство создать произведение. Другие говорят, что объектом надо считать также и обязательство театра исполнить произведение авторов. Третьи полагают, что отношение возникло по поводу такого блага, как произведение. Некоторые усомнились в том, есть ли в данном правоотношении вообще объект.

Каково Ваше мнение?

 

Задача 2.

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет и он самостоятельно не сможет осуществлять права и обязанности, связанные с патентом на изобретение.

Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому изобретателю, который усомнился в правомерности признания авторами родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять права и обязанности, связанные с созданием изобретения.

Какие лица могут быть субъектами интеллектуальных прав? Возможно ли признание малолетних граждан авторами объектов патентного права? Дайте юридическую оценку ситуации задачи.

 

Выберите правильные ответы в каждом из приведенных ниже текстов:

   Автором результата интеллектуальной деятельности признается:

1. лицо, оказавшее только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь;

2. лицо, только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию;

3. гражданин, осуществляющий контроль за выполнением соответствующих работ;

4. гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

 

   Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются:

1. нормативно-правовыми актами федерального уровня;

2. Гражданским Кодексом РФ;

3. Конституцией РФ;

4. Федеральным агентством;

 

Вариант 5.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на И, К и Х)

 

Теоретические вопросы:

1.Виды объектов интеллектуальной собственности.

2.Договор об отчуждении исключительного права.

3.Коллективное управление авторскими и смежными правами.

 

Задача 1.

Писатель Афанасьев заключил с издательством «Светоч» авторский договор об издании его романа «Лесной сторож». Срок действия авторского договора был установлен в 5 лет. Автор обязался по авторскому договору ни сам, ни через других лиц не издавать роман в целом, а также не издавать какие-либо части романа под этим же или другим названием. Издательство «Светоч» опубликовало роман и выплатило Афанасьеву вознаграждение.

Через 3 года Афанасьев с использованием содержания романа написал три самостоятельные повести и заключил с издательством «Крот» авторский договор на опубликование повестей, которые через 2 месяца были опубликованы.

Издательство «Светоч» узнало об опубликовании повестей и посчитало их содержание заимствованным из романа «Лесной сторож». Результаты проведенной автороведческой экспертизы показали, что повести являются переработками романа «Лесной сторож», то есть произведениями, производными от первоначального романа.

Издательство «Светоч» обратилось в суд с иском о расторжении авторского договора с Афанасьевым и взыскании убытков вследствие ненадлежащего исполнения Афанасьевым своих обязательств.

Решите дело.

 

Задача 2.

Обладатели прав на аудиовизуальное произведение — телесериал «Московские тайны» заявили иск в связи с нарушением их прав на использование этого названия в издаваемой книжной серии. Ответчик (книжное издательство) возражал против иска на том основании, что словосочетание «Московские тайны» не охраняется авторским правом, поскольку до создания сериала вышло, по крайней мере, два литературных произведения с таким названием (в 1865 и 1872 годах).

    При каких условиях название произведения охраноспособно? Какое значение, в данном случае имеет то обстоятельство, что создатели сериала ничего не знали о вышедших в XIX веке книгах с таким названием?

 

Выберите правильные ответы в каждом из приведенных ниже текстов:

      Исключительная лицензия предусматривает:

1. предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

2. использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором;

3. передачу права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме;

4. предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

   

       Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации действуют

1. бессрочно;

2. 70 лет;

3. в течение определенного срока, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации;

4. в течение срока действия патента.

 

Вариант 6.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Л, М и Ч)

 

Теоретические вопросы:

1. Объекты, субъекты и сроки смежного права.

2. Оформление патентных прав.

3. Договор авторского заказа.

 

Задача 1.

   Гражданин Иванов обратился с иском в суд к редакции газеты «Ве­черняя Москва», в котором утверждал, что газета нарушила его автор­ские права, опубликовав лишь фрагмент его большой статьи «Начало». При этом журналист Андреев позволил себе вольности, внес изменения в статью и тем самым исказил смысл его многих высказывании.

В оправдание газеты редактор отдела Ярцев пояснил в суде, что ста­тья Иванова представляет собой обычное письмо читателя, а следова­тельно, редакция вправе использовать его по своему усмотрению: опуб­ликовать полностью или частично, процитировать в обзоре писем; при­вести в качестве эпиграфа и т.д.

Иванов, в свою очередь, не согласился с мнением Ярцева и стал до­казывать, что его статья является самостоятельным произведением, по­скольку она содержит десять страниц серьезного убористого текста, имеет заголовок и практические предложения.

Кто в этой ситуации прав?

 

Задача 2.

Риэлтер ООО «Ваша недвижимость» Жуков написал книгу «Как не стать жертвой мошенников на рынке недвижимости (психологический практикум)». Книга пользовалась спросом, выдержав несколько изданий. ООО «Ваша недвижимость» потребовала признания исключительных прав на данную книгу как служебное произведение.

В качестве оснований, она указывала на то, что книга была написана Жуковым с ведома руководства в рабочее время, с использованием оргтехники ООО «Ваша недвижимость», в книге автор использовал информацию, полученную в результате деятельности указанной организации В свою очередь Жуков возразил, что никакого письменного либо устного задания на написание данной книги от руководства ООО «Ваша недвижимость» он не получал.

При каких условиях произведение считается служебным? Как могут оформляться служебные обязанности и служебное задание автора? Как Вы думаете, какие последствия будет иметь следующее условие трудового договора: «исключительные права на все произведения, созданные работником за время его работы принадлежат работодателю»?. Кто прав в возникшем споре?

 

   Выберите правильные ответы в каждом из приведенных ниже текстов:

Договором об отчуждении исключительного права является:

1. договор, по которому одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах;

2. договор, по которому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю);

3. одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания и т.д;

4. договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Право авторства и право на имя характеризуются как:

1. материальные права автора;

2. имущественные права;

3. неотчуждаемые и непередаваемые другим лицам;

4. права, от которых можно отказаться.

 

Вариант 7.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Н, О и Ц)

 

Теоретические вопросы:

1. Гражданско-правовые меры защиты интеллектуальных прав.

2. Субъекты авторского права

3. Правовой режим селекционных достижений.

 

Задача 1.

Программист Авдеев использовал в личных целях программу своего коллеги Базарова, умершего три месяца назад. Надо заметить, что ре­гистрация данного программного продукта была осуществлена про­граммистом Базаровым в установленном законом порядке. Несмотря на это, Авдеев предложил ее коммерческому банку «Огни Москвы» в качестве средства по управлению системой кредитования клиентов. Программный продукт позволил банку повысить эффективность обра­ботки данных и принес ему дополнительную прибыль в конце года. Эти обстоятельства стали известны сыну умершего Базарова — Василию, который обратился с жалобой в прокуратуру и потребовал от Авдеева отказаться от права пользования программой отца.

Законны ли претензии сына программиста Базарова — Василия к Авдееву?

 

Задача 2.

Издательство направило известному автору детективов проект договора авторского заказа на написание художественного произведения данного жанра. Среди условий договора было следующее: книга будет издана под предложенным издательством псевдонимом автор не будет ни претендовать на указание его подлинного имени, ни на публичное признание его в качестве автора данного произведения.

Детектив был написан и издан. Однако автор дал интервью журналу «Книгообозрение» в котором назвал себя автором данного произведения. Издательство обвинило автора в неисполнении условий авторского договора заказа и заявило в суд требование о возмещении убытков

Дайте характеристику личным неимущественным правам автора. Разрешите спор.

 

Выберите правильные ответы в каждом из приведенных ниже текстов:

       Лицензионный договор определяется как договор, по которому:

1. одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау);

2.исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее;

3.одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах;

4. исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

      

      Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора, но это право:

1. может быть передано другому лицу по договору;

2. может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом;

3. не может быть передано другим лицам;

4. всё перечисленное в пунктах 1 и 2.

 

Вариант 8.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на П, Р и Ш)

 

Теоретические вопросы:

1. Правовой режим мест происхождения товара и коммерческих обозначений.

2. Личные неимущественные права авторов.

3. Правовая охрана топологий интегральных микросхем.

 

Задача 1.

   Телекомпания «ТВ-13» заключила договор, согласно которому она предоставляла газете «Зомби» программу своих телепередач. В последующем договор был расторгнут, но «Зомби» продолжало печатать недельную программу телепередач «ТВ-13», получая информацию из других источников «ТВ-13» обратилось в суд с требованием о выплате компенсации за нарушенное исключительное право на программу телепередач.

Разрешите спор

 

Задача 2.

В РАО поступило заявление от автора романа. В заявлении указывалось, что концертная организация без согласия автора переработала роман в литературную композицию для публичного исполнения с эстрады. Исполнение литературной композиции состоялось уже дважды. Узнав об этом, автор романа категорически запретил дальнейшее использование данной композиции, так как чтецы используют произвольно взятые из произведения куски детективного, плана, не думая о содержании романа, об основных образах и мыслях автора.

   Концертная организация считает, что она не допустила нарушения каких-либо прав автора романа, так как использует отрывки из романа без их изменений. Роман для того и опубликован, чтобы все могли его свободно читать (целиком или частями — это дело читателя).

Разрешите спор

 

Выберите правильные ответы в каждом из приведенных ниже текстов:

Фирменное наименование юридического лица может быть использовано:

1. на вывесках и в рекламе без разрешения правообладателя другим лицом;

2. в знаке обслуживания, принадлежащем другому лицу;

3. принадлежащем ему товарном знаке самим правообладателем;

4. в наименовании места происхождения товара, принадлежащего другому лицу.

 

Объектами прав на селекционное достижение могут являться:

1. штаммы культурных клеток растений и животных;

2. сорта растений и породы животных;

3. способ выведения нового сорта растений и новой породы животных;

4. штамм микроорганизма.

 

Вариант 9.

(выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на Щ, Э, Ю и Я)

 

Теоретические вопросы:

1. Правовое регулирование интеллектуальной собственности.

2. Правовой режим изобретений.

3. Виды лицензионных договоров.

Задача 1.

    Фирма, занимающаяся производством дисков CD-ROM OOO «Медиум» выпустило альбом «Памятники Санкт-Петербурга», в котором воспроизвело в цифровом виде одноименный альбом фотографа Д

Фотограф Д. обратился в суд с исковым заявлением, в котором утверждал, что его авторские права нарушены выпуском и распространением данного диска, осуществленными без его согласия ООО «Медиум» в качестве возражений привело следующие доводы:

а)   поскольку экземпляры правомерно опубликованного альбома введены в продажу, допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, что и имело место;

б)   иллюстраций могут свободно использоваться согласно законодательству;

в)   поскольку воспроизводились памятники архитектуры, то можно было бы вести речь только о нарушении прав на данные объекты

   Что такое «исчерпание прав»?Укажите нормы ГК РФ, соответствующие тем, на которые ссылался ООО «Медиум». Можно ли расширительно толковать случаи свободного использования произведений? Обоснованы ли возражения ответчика?

 

Задача 2.    

   Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и сделал несколько копий, которые подготовил для продажи. Когда автор явился к покупателю, чтобы воспроизвести свою картину, и увидел сделанные покупателем копии с искажением цветного фона, он предложил эти копии уничтожить.

Покупатель не согласился с этим требованием и заявил, что он купил картину в магазине, стал ее собственником, и как собственник может распоряжаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в воспроизведении его картины. Автор обратился за защитой своих прав в суд.

Какое решение должен вынести суд? Какие различия существуют между объектом права собственности и объектом авторского права?

 

   Выберите правильные ответы в каждом из приведенных ниже текстов:

Воспроизведение фонограммы без согласия ее производителя, но с выплатой вознаграждения допускается:

1. для включения в обзор текущих событиях;

2. в личных целях;

3. для обучения или научного исследования;

4.для цитирования в форме небольших отрывков из фонограммы.

 

   В случае, если исполнитель работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, то срок охраны его прав увеличивается на:

1. один год;

2. два года;

3.четыре года;

4.десять лет;

 

3. Методические рекомендации студентам по написанию рефератов

 

Написание реферата является:

одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов;

одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска.

Реферат, как форма обучения студентов, — это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами.

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания реферата.

Целью написания рефератов является:

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускных квалификационных работ и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:

с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;

уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;

необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)

при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;

реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы:

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

 

Структура реферата.

1. Начинается реферат с титульного листа.

Образец оформления титульного листа для реферата (Приложение № )

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.

а) Введение — раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст.

в) Заключение — данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников1 и литературы. В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое — 25 мм, правое — 15 мм, нижнее — 20 мм, верхнее — 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы.

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на:

— соответствие содержания выбранной теме;

— отсутствие в тексте отступлений от темы;

— соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна;

— умение работать с научной литературой — вычленять проблему из контекста;

— умение логически мыслить;

— культуру письменной речи;

— умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление библиографии);

— умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании реферата;

— способность верно, без искажения передать используемый авторский материал;

— соблюдение объема работы;

— аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы.

Темы рефератов:

бщая часть)

1. Гражданское право в системе частноправовых отраслей.

2. Единство и дифференциация российского гражданского права.

3. Проблемы межотраслевого регулирования имущественных отношений.

4. Метод гражданского права.

5. Принципы гражданского права.

6. Предпринимательская деятельность как предмет гражданского права.

7. К теории гражданского правоотношения.

8. Юридические факты в гражданском праве.

9. Современные проблемы развития гражданского законодательства.

10. Толкование гражданско-правовых норм и юридическая техника: проблемы применения гражданского права.

11. Обычаи в системе источников гражданского права.

12. Судебный прецедент в системе актов правоприменения гражданского законодательства.

13. Новое понимание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе.

14. Развитие отечественной цивилистической мысли.

15. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя.

16. Правовая сущность опеки и попечительства.

17. Правосубъектность иностранных граждан в сфере гражданского права.

18. Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение.

19. Проблемы реализации и защиты права на имя гражданина.

20. Юридические лица как субъекты гражданского права.

21. Проблемы правового статуса филиалов и представительств юридического лица.

22. Создание юридического лица.

23. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.

24. Несостоятельность (банкротство) отдельных видов юридических лиц.

25. Проблемы реорганизации юридических лиц.

26. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц.

27. Правовой статус банков как субъектов гражданского права.

28. Правовой статус акционерных обществ.

29. Общество с ограниченной ответственностью субъект гражданского права.

30. Правовой статус производственных кооперативов.

31. Правовой статус потребительских кооперативов.

32. Сравнительный анализ правового статуса некоммерческих организаций.

33. Новое содержание правоспособности государственных (муниципальных) предприятий.

34. Дочерние и зависимые общества.

35. Пределы осуществления гражданских прав: к проблеме злоупотребления правом.

36. Защита гражданских прав: к проблеме самозащиты гражданских прав.

37. Способы осуществления и защиты гражданских прав.

38. Гражданско-правовая ответственность государства и публично-правовых образований.

39. Вещи в системе объектов гражданских прав.

40. Деньги в системе объектов гражданских прав.

41. Услуга как объект гражданского права.

42. Предприятие как имущественный комплекс в гражданском праве.

43. Понятие и виды ценных бумаг.

44. Вексель в системе ценных бумаг.

45. Правовой режим бездокументарных ценных бумаг.

46. Правовой режим информации как объекта гражданских прав.

47. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.

48. Моральный вред как гражданско-правовая категория: за и против.

49. Защита деловой репутации юридических лиц.

50. Право на жизнь в сфере гражданско-правового регулирования.

51. Понятие и виды сделок.

52. Теория и практика признания недействительности сделок.

53. Недействительность сделок: проблема конкуренции исков.

54. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

55. Общее учение о представительстве в гражданском праве.

56. Понятие и виды доверенностей.

57. Сроки в гражданском праве.

58. Правовые проблемы истечения срока исковой давности.

59. Исковая давность: понятие и порядок исчисления.

60. Собственность и право собственности.

61. Понятие и система вещного права.

62. Право оперативного управления и хозяйственного ведения.

63. Право собственности юридических лиц.

64. Право собственности граждан на жилые помещения.

65. Новое содержание права собственности граждан на землю на современном этапе.

66. Право публичной собственности.

67. Право общей долевой собственности.

68. Право общей совместной собственности.

69. Правовой статус товариществ собственников жилья.

70. Проблемы вещно-правовых способов защиты гражданских прав.

71. Понятие и система обязательств в гражданском праве.

72. Денежные обязательства в системе гражданского права.

73. Цессия в гражданском праве России.

74. Отступное и новация: сравнительный анализ.

75. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.

76. Правовые и экономические аспекты банковской гарантии.

77. Ипотека: проблемы правового регулирования.

78. Залог и его формы.

79. Способы обеспечения исполнения обязательства: традиционный и новый подход.

80. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства.

81. Возмещение убытков как форма ответственности.

82. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.

83. Задаток и удержание.

84. Принципы исполнения обязательства.

85. Общее учение о гражданско-правовой ответственности: понятие и признаки.

86. Условия гражданско-правовой ответственности.

87. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.

88. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.

89. Договор: понятие, значение, виды.

90. Свобода договора и проблема защиты прав в публичном договоре и договоре присоединения.

91. Смешанные договоры в системе договорного права России.

92. Заключение договора.

93. Содержание договора.

94. Расторжение договора.

 

собенная часть)

1. Договор купли-продажи: нормативное правовое закрепление, понятие, признаки, виды, элементы. Момент перехода права собственности по договору.

2. Договор розничной купли-продажи. Нормативное правовое закрепление, признаки и элементы.

3. Ответственность сторон по договору розничной продажи.

4. Договор поставки. Понятие, признаки, существенные условия. Форма.

5. Договор поставки: порядок заключения, ответственность сторон.

6. Договор продажи недвижимости. Признаки и элементы.

7. Договор продажи предприятия. Особенности заключения и исполнения. Ответственность.

8. Разграничение договоров розничной купли-продажи, поставки и контрактации.

9. Признаки и виды договора дарения. Предмет и стороны (права и обязанности).

10. Особенности заключения и расторжения договора дарения. Форма договора. Соотношение дарения и прощения долга.

11. Договор ренты: понятие, виды, признаки, элементы.

12. Постоянная рента: понятие, особенности заключения и исполнения договора. Элементы договора.

13. Пожизненная рента: понятие, особенности заключения и исполнения договора. Элементы договора.

14. Пожизненное содержание с иждивением: понятие. Особенности заключения и исполнения договора. Элементы договора.

15. Договор аренды: понятие, виды и признаки. Заключение и расторжение договора. Форма и срок.

16. Права и обязанности сторон по договору аренды. Ответственность.

17. Договор проката: понятие, признаки, элементы, ответственность.

18. Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа.

19. Договоры аренды зданий, сооружений, предприятий. Особенности правового регулирования.

20. Договор финансовой аренды (лизинга). Элементы договора. Схема взаимоотношений между сторонами обязательства.

21. Возникновение и прекращение права на жилое помещение по договору аренды и коммерческого найма.

22. Возникновение и прекращение права на жилое помещение по договору социального найма

23. Субъекты жилищных правоотношений. Наймодатель. Наниматель. Поднаниматели.

Временные жильцы.

24. Ответственность сторон по договору коммерческого и социального найма.

25. Договор безвозмездного пользования имуществом: заключение, изменение и прекращение.

26. Понятие и виды договора подряда. Права и обязанности сторон. Распределение рисков между сторонами в отдельных видах договора подряда.

27. Элементы договора подряда.

28. Договор бытового подряда. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Ответственность сторон.

29. Договор строительного подряда. Особенности заключения и исполнения. Права и обязанности сторон.

30. Разграничение подрядного обязательства на выполнение проектных и изыскательских работ и обязательства по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ.

31. Порядок заключения и исполнения подрядного договора для государственных нужд.

32. Договор возмездного оказания услуг: определение, признаки, элементы, ответственность сторон.

33. Разграничение обязательств по возмездному оказанию услуг, по оказанию юридических

услуг (поручение, комиссия, агентирование и др.), по выполнению подрядных работ и трудового договора.

34. Источники правового регулирования обязательств по перевозке. Понятие транспортного обязательства.

35. Договор об организации перевозок: общая характеристика. Соотношение договора об организации перевозок с договором перевозки. Соотношение договора перевозки с договором аренды транспортного средства.

36. Общая характеристика договора перевозки грузов. Элементы договора. Порядок заключения.

37. Имущественная ответственность перевозчика в обязательствах по перевозке грузов, пассажиров и багажа.

38. Особенности правового регулирования договора перевозки пассажиров и багажа. Права пассажира.

39. Особенности правового регулирования договора транспортной экспедиции. Элементы договора. Соотношение с обязательствами на оказание юридических и фактических услуг (возмездное оказание услуг, поручение и др.).

40. Страхование: понятие, законодательное регулирование. Признаки договора страхования.

41. Договор страхования. Элементы договора.

42. Ответственность сторон в договоре страхования.

43. Виды и формы расчетов в гражданско-правовых отношениях. Общая характеристика, нормативная правовая база.

44. Наличные расчеты в гражданско-правовых обязательствах. Ограничения.

45. Договор займа. Признаки и элементы. Ответственность.

46. Кредитный договор. Признаки и элементы. Виды кредита.

47. Товарное и коммерческое кредитование в гражданско-правовых обязательствах.

48. Формы расчетов: расчеты платежными поручениями и чеками.

49. Формы расчетов: аккредитив. Схема.

50. Форма расчетов: инкассо. Схема.

51. Договор финансирования под уступку денежного требования. Признаки, особенности заключения и исполнения. Элементы договора. Соотношение с нормами о переходе прав кредитора к другому лицу (цессия).

52. Договор банковского вклада: особенности заключения и исполнения. Признаки договора. Виды договора.

53. Договор банковского вклада: ответственность сторон. Соотношение норм о договоре банковского вклада с нормами о договоре банковского счета.

54. Договор банковского вклада. Элементы договора. Права вкладчика. Ответственность сторон.

55. Договор банковского счета: порядок заключения, исполнения и расторжения.

56. Договор банковского счета: ответственность сторон.

57. Договоры поручения и агентирования. Правовое регулирование, признаки и элементы.

58. Договор комиссии. Правовое регулирование, признаки и элементы. Особенности возникновения права собственности на приобретаемую по договору вещь у комитента. Особенности перехода к комитенту прав комиссионера по заключенному с третьим лицом договору.

59. Договор мены. Элементы договора. Соотношение категорий «мена» и «обмен».

60. Договор хранения. Правовое регулирование, признаки и элементы.

61. Виды хранения. Права и обязанности сторон.

62. Ответственность сторон по договору хранения.

63. Особенности правового регулирования хранения на товарном складе. Специальные виды хранения.

64. Соотношение договора хранения с договорами аренды и ссуды. Особенности применения

норм о хранении в иных гражданско-правовых обязательствах (в договорах подряда, комиссии и др.).

65. Доверительное управление имуществом: нормативное правовое регулирование, виды, признаки, элементы.

66. Доверительное управление имуществом: порядок заключения. Соотношение норм о доверительном управлении с нормами о представительстве (поручение, комиссия, агентирование и др.).

67. Использование исключительных прав на основе коммерческой концессии. Особенности договорного оформления правоотношений.

68. Договор простого товарищества. Понятие, виды. Элементы договора.

69. Договор простого товарищества: Порядок заключения и ответственность по договору.

70. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

71. Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда.

72. Соотношение договорной и внедоговорной ответственности.

73. Субъекты деликтной ответственности.

74. Особенности возмещения морального вреда.

75. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

76. Особенности возмещения вреда, причиненного публично-правовыми образованиями, правоохранительными органами.

77. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг.

78. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие, правовое регулирование, условия, элементы, виды.

79. Особенности возврата полученного вследствие неосновательного обогащения. Ответственность приобретателя.

80. Соотношение норм о неосновательном обогащении с нормами о реституции (недействительность сделок), виндикации (истребование собственником имущества из чужого незаконного владения) и деликтной ответственности.

87. Общая характеристика обязательств из односторонних действий. Публичное обещание награды.

88. Правовая характеристика действий в чужом интересе без поручения.

89. Последствия действий в чужом интересе без поручения.

90. Публичный конкурс: характеристика условий возникновения обязательств, ответственность сторон.

91. Проведение игр и пари: характеристика условий возникновения обязательств, ответственность сторон.

 

( Наследственное право)

1. Понятие и принципы наследственного права.

2. Понятие и элементы наследственного правопреемства.

3. История возникновения и развития наследственного права.

4. Развитие принципов наследственного права по российскому законодательству.

5. Преемственность и отражение правовых положений наследования по завещанию дореволюционного законодательства в современном законодательстве.

6. Правовой статус субъектов наследственного правопреемства.

7. Наследство: понятие и содержание.

8. Понятие и содержание завещания

9. Форма и общие правила совершения завещаний

10. Виды завещаний по гражданскому законодательству РФ

11. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.

12. Специальные виды завещательных распоряжений по законодательству РФ

13. Недействительность завещаний: теория и практика

14. Понятие и виды завещаний по законодательству зарубежных стран

15. Условные завещания

16. Очередность наследования по закону.

17. Актуальные проблемы наследования нетрудоспособными иждивенцами по законодательству РФ.

18. Наследование пережившим супругом.

19. Судебная практика о наследовании по закону.

20. Историко-правовой анализ круга наследников по закону в России.

21. Историко-правовой анализ правового статуса нетрудоспособных иждивенцев как наследников в России.

22. Наследование по закону в зарубежных странах.

23. Понятие и сроки принятия наследства.

24. Правовые последствия принятия наследства.

25. Способы принятия наследства в российском и зарубежном гражданском законодательстве.

26. Понятие и правовые последствия отказа от наследства.

27. Судебная практика по вопросам принятия и отказа от наследства.

28. Переход наследственного имущества в странах романо-германского и англо-американского права.

29. Охрана наследственного имущества.

30. Договор доверительного управления наследственным имуществом.

31. Раздел наследственного имущества.

32. Расходы наследников при приобретении наследства.

33. Оформление наследственных прав.

34. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах.

35. Судебная практика по наследованию прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах.

36. Судебная практика по наследованию прав, связанных с участием в потребительских и производственных кооперативах.

37. Наследование земельных участков.

38. Особенности наследования отдельных видов недвижимого имущества.

39. Особенности наследования отдельных видов движимого имущества.

40. Особенности наследования предметов домашней обстановки и обихода, неделимой вещи.

41. Право на обязательную долю в наследстве.

42. Судебная практика о наследовании отдельных видов имущества.

43. Особенности наследования выморочного имущества.

44. Наследование в порядке представления и в порядке наследственной трансмиссии.

 

(Право интеллектуальной собственности)

1. Понятие интеллектуальной собственности.

2. Понятие и признаки объектов авторского права.

3. Произведения науки, литературы и искусства как объект авторского права.

4. Литературные произведения.

5. Музыкальные и музыкально-драматические произведения.

6. Аудиовизуальные произведения.

7. Произведения изобразительного и декоративного искусства.

8. Сценарные произведения.

9. Перевод как объект авторского права.

10. Картографические произведения.

11. Произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства.

12. Сборники и другие составные произведения.

13. Служебные произведения.

14. Программы для ЭВМ.

15. Субъекты авторского права.

16. Авторское право юридических лиц.

17. Соавторство.

18. Наследование авторских прав.

19. Организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе.

20. Имущественные права автора.

21. Неимущественные права автора.

22. Срок действия авторского права.

23. Условия ограничения исключительных авторских прав.

24. Понятие и содержание авторского договора.

25. Виды авторского договора.

26. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.

27. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.

28. Договор авторского заказа.

29. Ответственность сторон за нарушение авторского договора.

30. Понятие и источники смежных прав.

31. Объекты смежных прав.

32. Права на исполнение.

33. Право на фонограмму.

34. Право организаций эфирного и кабельного вещания.

35. Право изготовителя базы данных.

36. Право публикатора на произведение науки, литературы и искусства.

37. Охрана прав исполнителей.

38. Охрана прав производителей фонограмм.

39. Охрана прав организаций эфирного и кабельного вещания.

40. Срок действия смежных прав.

41. Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав.

42. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смежных прав.

43. Защита авторских и смежных прав.

44. Понятие патентного права.

45. Субъекты патентного права и их права.

46. Изобретение как объект патентного права.

47. Полезная модель как объект патентного права.

48. Промышленный образец.

49. Оформление патентных прав.

50. Прекращение и восстановление действия патента.

51. Права и обязанности патентообладателя.

52. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

53. Изобретение, промышленный образец и полезная модель, созданные в связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.

54. Правовая охрана секретных изобретений.

55. Защита прав авторов и патентообладателей.

56. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом.

 

4. Примерный перечень тем курсовых работ

 

7 семестр

1. Гражданское право в системе частноправовых отраслей.

2. Предпринимательская деятельность как предмет гражданского права.

3. Юридические факты в гражданском праве.

4. Современные проблемы развития гражданского законодательства.

5. Толкование гражданско-правовых норм и юридическая техника: проблемы применения гражданского права.

6. Новое понимание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе.

7. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя.

8. Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском законодательстве

9. Юридические лица как субъекты гражданского права.

10. Проблемы правового статуса филиалов и представительств юридического лица.

11. Создание юридического лица.

12. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.

13. Несостоятельность (банкротство) отдельных видов юридических лиц.

14. Проблемы реорганизации юридических лиц.

15. Правовое положение банков.
16. Правовое положение иностранных предпринимателей и предприятий с участием иностранного каптала.

17. Правовое положение биржи.

18. Правовое регулирование малых форм предпринимательства.

19. Правовое положение учреждений.

20. Правовое полож
ение общественных объединений.
21. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц.

22. Общество с ограниченной ответственностью субъект гражданского права.

23. Пределы осуществления гражданских прав: к проблеме злоупотребления правом.

24. Защита гражданских прав: к проблеме самозащиты гражданских прав.

25. Способы осуществления и защиты гражданских прав.

26. Гражданско-правовая ответственность государства и публично-правовых образований.

27. Вещи в системе объектов гражданских прав.

28. Деньги в системе объектов гражданских прав.

29. Услуга как объект гражданского права.

30. Предприятие как имущественный комплекс в гражданском праве.

31. Понятие и виды ценных бумаг.

32. Правовой режим бездокументарных ценных бумаг.

33. Защита деловой репутации юридических лиц.

34. Теория и практика признания недействительности сделок.

35. Понятие и виды доверенностей.

36. Право оперативного управления и хозяйственного ведения.

37. Право публичной собственности.

38. Право общей долевой собственности.

39. Право общей совместной собственности.

40. Правовой статус товариществ собственников недвижимости.

41. Проблемы вещно-правовых способов защиты гражданских прав.

42. Цессия в гражданском праве России.

43. Отступное и новация: сравнительный анализ.

44. Множественность лиц в обязательстве.

45. Перемена лиц в обязательстве.

46. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.

47. Правовые и экономические аспекты банковской гарантии.

48 . Ипотека: проблемы правового регулирования.

49. Залог и его формы.

50. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства.

51. Возмещение убытков как форма ответственности.

52. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.

53. Условия гражданско-правовой ответственности.

54. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.

55. Правовое регулирование качества товара в договоре купли-продажи.

56. Особенности договора розничной купли-продажи.

57. Договор купли-продажи недвижимости.

58. Договор купли-продажи предприятия.

59. Договор поставки в системе предпринимательских договоров.

60. Договор поставки для государственных и муниципальных нужд

61. Общие положения о договоре аренды.

62. Права и обязанности по договору аренды.

63. Особенности расторжения договора аренды.

64. Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения.

65. Защита прав нанимателя в договоре найма жилого помещения.

66. Договор аренды зданий, сооружений.

67. Договор аренды предприятия.

68. Особенности правового регулирования договора лизинга.

70. Договор проката и защита прав потребителя.

71. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и перспективы развития.

72. Общие положения о договоре подряда.

73. Бытовой подряд и защита прав граждан-потребителей.

74. Права и обязанности сторон по договору подряда.

75. Особенности договора строительного подряда.

76. Договор на возмездное оказание услуг: проблемы правовой природы.

77. Правовое регулирование туризма в России.

78. Договор на оказание образовательных услуг.

79. Особенности ответственности в обязательствах по перевозке.

80. Договор перевозки: общие положения.

81. Договор транспортной экспедиции в системе обязательств по перевозке.

82. Общее понятие о кредитных и расчётных отношениях.

83. Банковское кредитование предпринимательства.

84. Договор банковского вклада и проблема защиты прав вкладчиков.

85. Правовая природа договора банковского счёта.

86. Вексель в системе расчётных обязательств.

87. Чек как расчётное обязательство.

88. Инкассо и аккредитив: сравнительный анализ.

89. Договор складского хранения.

90. Договор коммерческой концессии в системе предпринимательских договоров.

91. Договор на долевое участие в строительстве: проблемы правовой природы.

92. Проблемы ответственности за вред, причинённый источником повышенной опасности.

93. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними

94. Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью.

95. Особенности ответственности за вред, причинённый в трудовых отношениях.

96. Влияние непреодолимой силы на гражданско-правовую ответственность

97.Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств.

98. Договоры на производство научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и изыскательских работ.

99. Понятие и общая характеристика договора перевозки грузов.

100. Ответственность перевозчика в обязательствах перевозки.

 

 

 

 

 

 

5. Вопросы для подготовки к зачету (экзамену)

 

4 семестр

 

Вопросы для подготовки к зачету

 

1. Предмет гражданского права.

2. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.

3. Принципы гражданского права.

4. Понятие и виды источников гражданского права.

5. Гражданское законодательство и его система.

6. Порядок действия гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.

7. Обычаи и их применение.

8. Понятие аналогии права и аналогии закона.

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.

10. Виды гражданских правоотношений.

11. Понятие и классификация юридических фактов.

12. Понятие и содержание гражданской правоспособности.

13. Понятие и структура гражданской дееспособности.

14. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация.

15. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными.

16. Опека и попечительство. Патронаж.

17. Имя и место жительства гражданина: гражданско-правовое значение.

18. Регистрация актов гражданского состояния.

19. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.

20. Банкротство гражданина.

21. Понятие и признаки юридического лица.

22. Правосубъектность юридического лица.

23. Классификация юридических лиц.

24. Организационно-правовые формы юридических лиц.

25. Возникновение юридических лиц. Понятие, основания, порядок.

26. Прекращение деятельности юридических лиц. Понятие, основания, способы.

27. Реорганизация юридических лиц. Понятие, формы, имущественные последствия.

28. Ликвидация юридических лиц. Понятие, порядок, имущественные последствия.

29. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Понятие, процедуры, порядок их осуществления.

30. Общество с ограниченной ответственностью.

31. Акционерное общество.

32. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

33. Общественные и религиозные организации.

34. Полное товарищество.

35. Товарищество на вере.

36. Производственный кооператив.

37. Потребительский кооператив.

38. Фонды.

39. Учреждения.

40. Ассоциации и союзы.

41. Дочерние и зависимые общества

42. Филиалы и представительства юридических лиц.

43. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты гражданского права.

44. Понятие и виды объектов гражданских прав.

45. Понятие и классификация вещей.

46. Ценные бумаги. Понятие, виды, особенности правового режима.

47. Деньги как разновидность вещей. Особенности их правового режима.

48. Действия и услуги как объекты гражданских прав.

49. Понятие и особенности результатов творческой деятельности.

50. Понятие и классификация личных неимущественных благ.

51. Понятие сделки как юридического факта в гражданском праве. Виды сделок.

52. Условия действительности сделок.

53. Недействительность сделки: понятие, виды и последствия.

54. Представительство. Понятие, виды, основания возникновения.

55. Доверенность, её правовая характеристика. Понятие, форма, виды, срок.

56. Понятие и виды сроков в гражданском праве.

57. Исковая давность. Понятие и значение.

58. Приостановление, перерыв, восстановление срока исковой давности.

59. Способы осуществления гражданских прав.

60. Защита гражданских прав. Общий и специальный порядок защиты гражданских прав. Понятие, разновидности.

 

5 семестр

 

Вопросы для подготовки к экзамену

 

1. Предмет гражданского права.

2. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.

3. Принципы гражданского права.

4. Понятие и виды источников гражданского права.

5. Гражданское законодательство и его система.

6. Порядок действия гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.

7. Обычаи делового оборота и их применение.

8. Понятие аналогии права и аналогии закона.

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.

10. Виды гражданских правоотношений.

11. Понятие и классификация юридических фактов.

12. Понятие и содержание гражданской правоспособности.

13. Понятие и структура гражданской дееспособности.

14. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация.

15. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными.

16. Опека и попечительство. Патронаж.

17. Имя и место жительства гражданина: гражданско-правовое значение.

18. Регистрация актов гражданского состояния.

19. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.

20. Понятие и признаки юридического лица.

21. Правосубъектность юридического лица.

22. Классификация юридических лиц.

23. Организационно-правовые формы юридических лиц.

24. Возникновение юридических лиц. Понятие, основания, порядок.

25. Прекращение деятельности юридических лиц. Понятие, основания, способы.

26. Реорганизация юридических лиц. Понятие, формы, имущественные последствия.

27. Ликвидация юридических лиц. Понятие, порядок, имущественные последствия.

28. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Понятие, процедуры, порядок их осуществления.

29. Общество с ограниченной ответственностью.

30. Акционерное общество.

31. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

32. Общественные и религиозные организации.

33. Полное товарищество.

34. Товарищество на вере.

35. Производственный кооператив.

36. Потребительский кооператив.

37. Фонды.

38. Учреждения.

39. Ассоциации и союзы.

40. Дочерние и зависимые общества

41. Филиалы и представительства юридических лиц.

42. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты гражданского права.

43. Понятие и виды объектов гражданских прав.

44. Понятие и классификация вещей.

45. Ценные бумаги. Понятие, виды, особенности правового режима.

46. Деньги как разновидность вещей. Особенности их правового режима.

47. Действия и услуги как объекты гражданских прав.

48. Понятие и особенности результатов творческой деятельности.

49. Понятие и классификация личных неимущественных благ.

50. Понятие сделки как юридического факта в гражданском праве. Виды сделок.

51. Условия действительности сделок.

52. Недействительность сделки: понятие, виды и последствия.

53. Представительство. Понятие, виды, основания возникновения.

54. Представительство без полномочий.

55. Доверенность, её правовая характеристика. Понятие, форма, виды, срок.

56. Понятие и виды сроков в гражданском праве.

57. Исковая давность. Понятие и значение.

58. Приостановление, перерыв, восстановление срока исковой давности.

59. Способы осуществления гражданских прав.

60. Защита гражданских прав. Общий и специальный порядок защиты гражданских прав. Понятие, разновидности.

61. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав, отличных от права собственности.

62. Понятие и содержание права собственности. Собственность как экономическая и правовая категория.

63. Формы и виды права собственности по российскому законодательству.

64. Первоначальные и производные способы возникновения права собственности по российскому законодательству.

65. Основания (способы) прекращения права собственности.

66. Понятие, субъекты и объекты права государственной собственности.

67. Понятие, субъекты и объекты права собственности граждан.

68. Понятие и виды общей собственности.

69. Общая долевая собственность. Владение, пользование и распоряжение общей долевой собственностью.

70. Общая совместная собственность. Владение, пользование и распоряжение общей совместной собственностью.

71. Право хозяйственного ведения. Понятие и содержание.

72. Право оперативного управления. Понятие, субъекты и объекты.

73. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

74. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Понятие, субъекты, содержание.

75. Сервитуты. Понятие и виды.

76. Понятие и система способов защиты права собственности по российскому законодательству.

77. Виндикационный иск.

78. Негаторный иск.

79. Иск о признании права собственности.

80. Понятие, содержание, субъекты и объекты обязательств.

81. Основания возникновения обязательств.

82. Классификация обязательств.

83. Множественность лиц в обязательстве.

84. Регрессное обязательство.

85. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и перевод долга.

86. Понятие и принципы исполнения обязательств.

87. Неустойка как способ обеспечения обязательств. Её виды.

88. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. Понятие, основания возникновения и прекращения.

89. Удержание. Понятие и основания удержания. Основания и порядок обращения взыскания на удерживаемое имущество.

90. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства.

91. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства.

92. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. Виды залога. Основания возникновения и прекращения залога.

93. Прекращение стороны в обязательстве.

94. Понятие надлежащего и ненадлежащего исполнения обязательств.

95. Понятие прекращения обязательств. Классификация оснований прекращения обязательств.

96. Зачёт как способ прекращения обязательств.

97. Новация как способ прекращения обязательств.

98. Особенности прекращения личных обязательств.

99. Понятие гражданско-правовой ответственности.

100. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие вреда, ущерба, убытков.

101. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.

102. Понятие и значение гражданско-правового договора.

103. Содержание договора. Форма договора.

104. Порядок заключения договора. Оферта, её разновидности. Акцепт.

105. Изменение и расторжение договора.

 

6 семестр

 

Вопросы для подготовки к зачету

 

1. Понятие и содержание договора купли- продажи.

2. Правовые последствия нарушения условий договора купли-продажи.

3. Исполнение договора купли-продажи.

4. Особенности купли-продажи недвижимого имущества.

5. Особенности купли-продажи предприятий.

6. Особенности розничной купли-продажи.

7. Договор поставки, его элементы.

8. Договор контрактации, его элементы.

9. Договор энергоснабжения, его элементы.

10. Договор постоянной ренты: заключение, содержание, исполнение.

11. Договор пожизненной ренты: заключение, содержание, исполнение.

12. Договор пожизненного содержания с иждивением.

13. Договор мены.

14. Договор дарения.

15. Понятие и элементы договора аренды.

16. Права и обязанности сторон договора аренды.

17. Особенности аренды недвижимого имущества.

18. Особенности аренды транспортных средств.

19. Договор безвозмездного пользования имуществом.

20. Договор найма жилого помещения.

21. Права и обязанности сторон по договору найма и социального найма жилого помещения. Сравнительный анализ.

22. Прекращение договора найма жилого помещения.

23. Порядок заключения договора подряда.

24. Понятие и содержание договора подряда.

25. Особенности договора проката.

26. Особенности договора бытового подряда.

27. Договор строительного подряда: заключение, исполнение. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.

28. Способы и порядок заключения договора поставки.

29. Изменение и расторжение договора поставки.

30. Права и обязанности сторон по договору подряда. Ответственность сторон за нарушение договора.

31. Особенности договора лизинга.

32. Виды договора розничной купли продажи

33. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.

34. Договор аренды предприятий.

 

7 семестр

 

Вопросы для подготовки к экзамену

 

1. Договор купли – продажи: понятие, существенные условия.

2. Содержание договора купли продажи.

3. Качество работы по договору купли продажи.

4. Договор розничной – купли – продажи.

5. Виды договора розничной купли – продажи.

6. Договор поставки товаров.

7. Договор контрактации.

8. Договор энергоснабжения.

9. Договор продажи недвижимости.

10. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.

11. Договор мены.

12. Договор дарения. Понятие, форма и виды договора дарения.

13. Ограничения и запрещения дарения. Отказ от дарения. Основания для отмены дарения

14. Договор ренты и его виды

15. Договор пожизненного содержания с иждивением.

16. Договор аренд